รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กลาโหมราชเสนา 2(131768)
2. กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)(131787)
3. จตุคามวิทยา(131786)
4. จัดสรรที่ดินสงเคราะห์(131773)
5. ดมวิทยาคาร(131781)
6. นิคมสร้างตนเองปราสาท(131795)
7. นิคมสร้างตนเองปราสาท 1(131789)
8. นิคมสร้างตนเองปราสาท 4(131810)
9. นิคมสร้างตนเองปราสาท2(131797)
10. นิคมสร้างตนเองปราสาท3(131799)
11. บ้านกระวัน(131801)
12. บ้านกระสัง(131796)
13. บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)(131817)
14. บ้านกล้วย(131803)
15. บ้านก็วล(131800)
16. บ้านกะดาด(131835)
17. บ้านกะปู(131802)
18. บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม(131819)
19. บ้านกาบกระบือ(131820)
20. บ้านกำไสจาน(131806)
21. บ้านกุง(131808)
22. บ้านกู่(131830)
23. บ้านกูน(131814)
24. บ้านขนาดมอญ(131864)
25. บ้านขยูงทองยางภิรมย์(131823)
26. บ้านขอนแตก(131821)
27. บ้านคลอง(131853)
28. บ้านคะนา(131832)
29. บ้านคูขาด(131831)
30. บ้านคูตัน(131855)
31. บ้านจบก(131838)
32. บ้านจบก (ปราสาท)(131846)
33. บ้านจรัส(131847)
34. บ้านจรูกแขวะ(131879)
35. บ้านจังเอิล(131849)
36. บ้านจารย์(131859)
37. บ้านจารย์(131858)
38. บ้านจีกแดก(131863)
39. บ้านจีกแดก(131873)
40. บ้านฉลีกหนองมะแซว(131865)
41. บ้านชำสมิง(131869)
42. บ้านชำเบง(131871)
43. บ้านณรงค์(131878)
44. บ้านด่าน(131870)
45. บ้านตรวจ(131872)
46. บ้านตราด(131876)
47. บ้านตอกตรา(131886)
48. บ้านตะคร้อ(131899)
49. บ้านตะเคียน(131890)
50. บ้านตะโนน(131880)
51. บ้านตาคง(131882)
52. บ้านตานี(131896)
53. บ้านตาพราม(131881)
54. บ้านตายัวะ(131907)
55. บ้านตาลวก(131884)
56. บ้านตาวร(131893)
57. บ้านตาวัง(131891)
58. บ้านตาเตียว(131901)
59. บ้านตาเบา(131894)
60. บ้านตาเมียง(131895)
61. บ้านตาเสาะ(131898)
62. บ้านตาแตรวทัพดัด(131909)
63. บ้านตาโมม(131902)
64. บ้านถนน(131903)
65. บ้านถนนชัย(131905)
66. บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)(131911)
67. บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)(131904)
68. บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)(131923)
69. บ้านทัพทัน(131906)
70. บ้านทำนบ(131913)
71. บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)(131910)
72. บ้านน้อย(131908)
73. บ้านนา(131919)
74. บ้านนาครอง(131918)
75. บ้านบักจรัง(131912)
76. บ้านบักดอก(131917)
77. บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)(131914)
78. บ้านบัวเชด(131915)
79. บ้านบุอันโนง(131916)
80. บ้านปราสาท(131921)
81. บ้านปราสาทเบง(131947)
82. บ้านปลัด(131920)
83. บ้านปวงตึก(131943)
84. บ้านพนม(131927)
85. บ้านพนมดิน(131922)
86. บ้านพรหมสะอาด(131928)
87. บ้านพระแก้ว(131924)
88. บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)(131929)
89. บ้านพะเนาว์(131925)
90. บ้านภูมินิยมพัฒนา(131926)
91. บ้านมหาชัย(131932)
92. บ้านมะเมียง(131950)
93. บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)(131930)
94. บ้านร่มเย็น(131937)
95. บ้านระมาดค้อ(131931)
96. บ้านรันเดง(131933)
97. บ้านราวนคร(131934)
98. บ้านรุน(131935)
99. บ้านละมงค์(131936)
100. บ้านละลมระไซ(131952)
101. บ้านละเอาะ(131944)
102. บ้านลังโกม(131938)
103. บ้านลันแต้(131939)
104. บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)(131940)
105. บ้านลำดวนพัฒนา(131941)
106. บ้านลำพุก(131942)
107. บ้านลำหาด(131945)
108. บ้านวังปลัด(131946)
109. บ้านศรีนวล(131960)
110. บ้านศรีมงคล(131948)
111. บ้านศรีสวาย(131949)
112. บ้านศาลา(131958)
113. บ้านศาลาสามัคคี(131954)
114. บ้านสกล(131951)
115. บ้านสน(131980)
116. บ้านสนบ(131955)
117. บ้านสนวน(131953)
118. บ้านสมุด(131975)
119. บ้านสระทอง(131957)
120. บ้านสระแก้ว(131956)
121. บ้านสวาท(131963)
122. บ้านสวาย(131959)
123. บ้านสวายซอ(131962)
124. บ้านสองสะโกม(131990)
125. บ้านสะกาด(131961)
126. บ้านสะพานหัน(131970)
127. บ้านสะเดา(131964)
128. บ้านสะแร(131966)
129. บ้านสังขะ(131965)
130. บ้านสำเภาลูน(131968)
131. บ้านสำโรง(131967)
132. บ้านสำโรง(บางมด 2514)(131974)
133. บ้านสีโค(131969)
134. บ้านหนองขี้เหล็ก(131971)
135. บ้านหนองคันนา(131972)
136. บ้านหนองจูบ(131981)
137. บ้านหนองปรือ(131973)
138. บ้านหนองยาว(131978)
139. บ้านหนองหรี่(131976)
140. บ้านหนองหว้า(131977)
141. บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)(131979)
142. บ้านหนองแวง(131982)
143. บ้านหนองโจงโลง(131984)
144. บ้านหนองโยโคกปืด(131983)
145. บ้านหนองใหญ่(131987)
146. บ้านห้วยปูน(131996)
147. บ้านห้วยสิงห์(131985)
148. บ้านออดราษฎร์สามัคคี(131986)
149. บ้านอังกอล(131991)
150. บ้านอาวอก(131989)
151. บ้านอาโพน(131988)
152. บ้านอำปึล(132006)
153. บ้านอำปึลกง(131994)
154. บ้านอุโลก(131992)
155. บ้านเกษตรถาวร(132001)
156. บ้านเกาะตรวจ(131993)
157. บ้านเกาะแจนแวน(131998)
158. บ้านเจริญสุข(131995)
159. บ้านเจ้าคุณ(132027)
160. บ้านเชื้อเพลิง(131997)
161. บ้านเตาแดก(131999)
162. บ้านเถกิง(132002)
163. บ้านเลิศอรุณ(132000)
164. บ้านเสกกอง(132004)
165. บ้านเสรียง(132012)
166. บ้านแดง(132003)
167. บ้านแนงมุด(132005)
168. บ้านแยงมิตรภาพที่ 146(132009)
169. บ้านแสนกาง(132013)
170. บ้านโคกกรม(132010)
171. บ้านโคกกลาง(132007)
172. บ้านโคกจำเริญ(132008)
173. บ้านโคกตะเคียน(132030)
174. บ้านโคกทม(132011)
175. บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)(132014)
176. บ้านโคกรัมย์(132016)
177. บ้านโคกสมอง(132018)
178. บ้านโคกสะอาด(132015)
179. บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)(132026)
180. บ้านโคกโบสถ์(132021)
181. บ้านโคกไทร(132017)
182. บ้านโคลด(132019)
183. บ้านโจรก(132022)
184. บ้านโชค(บัวเชด)(132020)
185. บ้านโชค(ปราสาท)(132023)
186. บ้านโชคนาสาม(132024)
187. บ้านโดง(132043)
188. บ้านโตงน้อย(132025)
189. บ้านโนนทอง(132029)
190. บ้านโนนทอง(132033)
191. บ้านโนนสบาย(132028)
192. บ้านโนนสวรรค์(132041)
193. บ้านโนนสังข์(132046)
194. บ้านโนนเจริญ(132031)
195. บ้านโพธิ์(132032)
196. บ้านโพธิ์กอง(132034)
197. บ้านโพนชาย(132036)
198. บ้านโพนทอง(132035)
199. บ้านโสน(132037)
200. บ้านโอทะลัน(132039)
201. บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)(132038)
202. บ้านไทยสันติสุข(132069)
203. บ้านไทยเดิม(132040)
204. บ้านไทร(132047)
205. ประชาสามัคคี(132042)
206. ปราสาท(132049)
207. พระจันทร์ศรีสุข(132044)
208. มหาราช ๔(132045)
209. รัฐประชาสามัคคี(132053)
210. รัฐราษฎร์พัฒนา(132059)
211. ราษฎร์พัฒนา(132048)
212. วันเจริญสามัคคี(132076)
213. วิทยาราษฎร์นุกูล(132050)
214. ศรีณรงค์วิทยาคาร(132051)
215. สตรีวิทยาสมาคม(132056)
216. สหมิตรวิทยา(132052)
217. สหราษฎร์วิทยา(132054)
218. สังขะวิทยาคม(132055)
219. สุขพรหมมีศรัทธาญาติ(132057)
220. สุวรรณาคารสงเคราะห์(132062)
221. หนองโสนวิทยา(132058)
222. หวลถวิลวิทยา(132061)
223. อนุบาลกาบเชิง(131770)
224. อนุบาลปราสาทศึกษาคาร(132060)
225. อมรินทราวารี(132065)
226. เกษตรอีสานสามัคคี(132070)
227. เจริญราษฎร์วิทยา(132071)
228. เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ(132063)
229. เรืองเจริญพัฒนา(132064)
230. แสงทองสมบูรณ์วิทยา(132066)
231. โรงเรียนบ้านหลัก(132068)
232. ไพลศึกษาคาร(132067)
233. ไพลอำนวยวิทย์(132073)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 28.76
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
231 37 0 0

Powered By www.thaieducation.net