รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กองทัพบกอุปถัมภ์(118292)
2. ชุมชนบ้านสองชั้น(118300)
3. ชุมชนบ้านโนนเจริญ(118295)
4. นิคมพัฒนาสายตรี 2(118294)
5. นิคมพัฒนาสายโท 11(118293)
6. นิคมสร้างตนเอง 1(118297)
7. นิคมสร้างตนเอง 2(118307)
8. นิคมสร้างตนเอง 3(118296)
9. นิคมสร้างตนเอง 4(118303)
10. นิคมสร้างตนเอง 5(118298)
11. นิคมสร้างตนเอง 6(118299)
12. นิคมสร้างตนเอง 7(118301)
13. นิคมสร้างตนเอง 8(118302)
14. นิคมสร้างตนเอง 9(118304)
15. บ้านกระสัง(118309)
16. บ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช)(118308)
17. บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)(118313)
18. บ้านกะโดนหนองยาง(118306)
19. บ้านก้านเหลือง(118311)
20. บ้านกุดโคลน(118310)
21. บ้านกุดใหญ่(118314)
22. บ้านขามตาเบ้า(118315)
23. บ้านขามสามัคคี(118312)
24. บ้านจบก(118335)
25. บ้านจรอกใหญ่(118316)
26. บ้านจรเข้มาก(118317)
27. บ้านจะเนียงสามัคคี(118323)
28. บ้านจาน(118318)
29. บ้านชำแระ(118319)
30. บ้านชุมแสง(118321)
31. บ้านดวน(118320)
32. บ้านดอนยาว(118322)
33. บ้านตรุง(118353)
34. บ้านตะครอง(118324)
35. บ้านตะครองใต้(118325)
36. บ้านตะลุมพุก(118326)
37. บ้านตะเคียน(118327)
38. บ้านตะแบก(118328)
39. บ้านตะโกบำรุง(118330)
40. บ้านตะโกรี(118329)
41. บ้านตัวอย่าง(118331)
42. บ้านตาราม(118332)
43. บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)(118333)
44. บ้านตาอี(118337)
45. บ้านตาเป้า(118334)
46. บ้านตาแก(118339)
47. บ้านถนน(118336)
48. บ้านถนนน้อย(118349)
49. บ้านถนนโคกใหญ่(118338)
50. บ้านทุ่งสว่าง(118345)
51. บ้านนารา (118340)
52. บ้านนาราใหญ่(118341)
53. บ้านน้ำอ้อม(118344)
54. บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ(118342)
55. บ้านนิคมสายโท 8(118343)
56. บ้านบ่อดิน(118348)
57. บ้านบัว(118347)
58. บ้านบัวถนน(118346)
59. บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)(118350)
60. บ้านบึงเจริญ(118355)
61. บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)(118359)
62. บ้านบุญช่วย(118352)
63. บ้านประดู่(กระสัง)(118351)
64. บ้านประดู่(พลับพลาชัย)(118357)
65. บ้านปราสาท(118367)
66. บ้านปราสาททอง(118356)
67. บ้านปราสาทสามัคคี(118354)
68. บ้านปลัด(118358)
69. บ้านปะทัดบุวิทยา(118360)
70. บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)(118362)
71. บ้านป่าชัน(118364)
72. บ้านพาชี(118361)
73. บ้านมะขามทานตะวัน(118381)
74. บ้านมะมัง(118377)
75. บ้านยาง(กระสัง)(118363)
76. บ้านยาง(บ้านกรวด)(118374)
77. บ้านร่มเย็นวิทยา(118365)
78. บ้านระกา(118366)
79. บ้านระกาเสม็ด(118369)
80. บ้านระโยงใหญ่(118368)
81. บ้านราษฏร์นิยม(118370)
82. บ้านละลมพนู(118372)
83. บ้านละลูน(118371)
84. บ้านละหอกกระสัง(118375)
85. บ้านละหอกตะแบง(118373)
86. บ้านละหานทรายเก่า(118378)
87. บ้านละหานทรายใหม่(118376)
88. บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)(118379)
89. บ้านลำดวน(118380)
90. บ้านศรีถาวร(118384)
91. บ้านศรีภูมิสามัคคี(118386)
92. บ้านศรีสุข(118385)
93. บ้านสวายสอ(เมืองไผ่)(118383)
94. บ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์)(118382)
95. บ้านสังเคิล(118390)
96. บ้านสายตรี 16(118389)
97. บ้านสายตรี 9(118394)
98. บ้านสายโท 1(118387)
99. บ้านสายโท 4 ใต้(118388)
100. บ้านสารภี(118398)
101. บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)(118401)
102. บ้านสี่เหลี่ยม(118391)
103. บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา(118392)
104. บ้านสูงเนิน(118396)
105. บ้านหนองกระต่าย(118393)
106. บ้านหนองขอน(118395)
107. บ้านหนองคูณพิณทอง(118399)
108. บ้านหนองตระเสก(118411)
109. บ้านหนองตะขบ(118397)
110. บ้านหนองตะเคียน(118417)
111. บ้านหนองตะโก(118406)
112. บ้านหนองนา(118400)
113. บ้านหนองน้ำขุ่น(118402)
114. บ้านหนองบอน(118404)
115. บ้านหนองบอนวิทยา(118403)
116. บ้านหนองม่วง(118405)
117. บ้านหนองม่วงพัฒนา(118412)
118. บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ(118407)
119. บ้านหนองรักษ์(118408)
120. บ้านหนองร้าน(118409)
121. บ้านหนองอาแมะ(118410)
122. บ้านหนองเก็ม(118422)
123. บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)(118413)
124. บ้านหนองเหล็ก(118414)
125. บ้านหนองเอียน(118416)
126. บ้านหนองแวง(118419)
127. บ้านหนองไผ่(118418)
128. บ้านหนองไม้งาม 1(118415)
129. บ้านหนองไม้งาม 2(118420)
130. บ้านหลัก(118423)
131. บ้านห้วยปอ(118424)
132. บ้านห้วยสำราญ(118421)
133. บ้านห้วยเสลา(118442)
134. บ้านหว้า(118428)
135. บ้านหินกอง(118427)
136. บ้านหินลาด(118425)
137. บ้านอโณทัย(118426)
138. บ้านเกต (118430)
139. บ้านเก็ม(118432)
140. บ้านเกษตรสมบูรณ์(118435)
141. บ้านเกียรติเจริญ(118429)
142. บ้านเขว้า(118431)
143. บ้านเขาคอก(118440)
144. บ้านเขาดินเหนือ(118433)
145. บ้านเขาดินใต้(118434)
146. บ้านเพชรประชาสามัคคี(118438)
147. บ้านเมืองไผ่(118444)
148. บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)(118436)
149. บ้านเสม็ด(กระสัง)(118437)
150. บ้านเสม็ด(พลับพลา)(118439)
151. บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์(118441)
152. บ้านแซวประดู่(118448)
153. บ้านแพงพวย(118453)
154. บ้านแสลงพันกระเจา(118445)
155. บ้านแสลงโทน(118443)
156. บ้านโคกกลอย(118446)
157. บ้านโคกกลาง(118452)
158. บ้านโคกกะชาย(118449)
159. บ้านโคกกี่(118447)
160. บ้านโคกขมิ้น(118455)
161. บ้านโคกขมิ้นพัฒนา(118450)
162. บ้านโคกชุม(118451)
163. บ้านโคกตะเคียนสามัคคี(118454)
164. บ้านโคกตูม(118467)
165. บ้านโคกมะขาม(118462)
166. บ้านโคกย่าง(118456)
167. บ้านโคกยาง(กระสัง)(118463)
168. บ้านโคกยาง(บ้านกรวด)(118461)
169. บ้านโคกระเหย(118457)
170. บ้านโคกรัง(118458)
171. บ้านโคกสะอาด(118459)
172. บ้านโคกสำโรง(118469)
173. บ้านโคกสูง(118460)
174. บ้านโคกเบง(118464)
175. บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)(118470)
176. บ้านโคกเพชรไสยา(118465)
177. บ้านโคกเห็ด(118466)
178. บ้านโคกโพธิ์(118468)
179. บ้านโคลด(118472)
180. บ้านโชคกราด(118476)
181. บ้านโนนศิลา(118471)
182. บ้านโนนสว่าง(118474)
183. บ้านโนนเสน่ห์(118473)
184. บ้านโนนแดง(118478)
185. บ้านโพธิ์ไทร(118477)
186. บ้านไทรโยง(118475)
187. บ้านไผ่ลวก(118480)
188. บ้านไพรวัลย์น้อย(118481)
189. บ้านไพศาลสามัคคี(118495)
190. บ้านไม้แดง(118496)
191. ประโคนชัยวิทยา(118479)
192. พุทธบารมี(118482)
193. วัดชุมพลมณีรัตน์(118485)
194. วัดตะลุงเก่า(118484)
195. วัดธรรมถาวร(118483)
196. วัดบ้านกันทรารมย์(118487)
197. วัดบ้านจอม(118486)
198. วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)(118488)
199. วัดบ้านชุมแสง(118493)
200. วัดบ้านตะโกตาพิ(118489)
201. วัดบ้านตาเสา(118491)
202. วัดบ้านปราสาท(118490)
203. วัดบ้านปะทัดบุ(118499)
204. วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)(118492)
205. วัดบ้านสนวน(118494)
206. วัดบ้านสวายจีกน้อย(118497)
207. วัดบ้านหนองพลวง(118501)
208. วัดบ้านหนองแขม(118504)
209. วัดบ้านเมืองต่ำ(118498)
210. วัดบ้านเมืองโพธิ์(118502)
211. วัดบ้านแสลงคง(118503)
212. วัดบ้านโคกเหล็ก(118500)
213. วัดบ้านใหม่(118506)
214. วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)(118527)
215. วัดบ้านไพบูลย์(118509)
216. วัดปทุมคงคา(118505)
217. วัดพลับพลา(118507)
218. วัดสำโรง(118521)
219. วัดหนองตะครอง(118511)
220. วัดอินทบูรพา(118516)
221. วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)(118508)
222. วัดโคกเจริญ(118510)
223. อนุบาลกระสัง(118513)
224. อนุบาลบ้านกรวด(118512)
225. อนุบาลบ้านสะเดา(118519)
226. อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)(118514)
227. อนุบาลห้วยราช(118515)
228. เขว้าศึกษา(118517)
229. เพียงหลวง ๒ (118518)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 35.37
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
229 95 0 0

Powered By www.thaieducation.net