รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กรุงไทย(129244)
2. กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่(129246)
3. กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร(129250)
4. คลองยางนุสรณ์(129248)
5. ช่องกุ่มวิทยา(129261)
6. ชุมชนบ้านหนองแวง(129274)
7. ชุมชนบ้านแซร์ออ(129252)
8. ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้(129255)
9. ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร(129303)
10. ทับทิมสยาม03(129284)
11. นิคมสงเคราะห์ 2(129263)
12. บ้านกะสัง(129265)
13. บ้านกุดม่วง(129268)
14. บ้านกุดหิน(129278)
15. บ้านกุดเวียน(129282)
16. บ้านคลองมะนาว(129277)
17. บ้านคลองยางประชาสรรค์(129283)
18. บ้านคลองวัว(129281)
19. บ้านคลองหว้า(129298)
20. บ้านจัดสรรสามัคคี(129328)
21. บ้านซับนกแก้ว(129316)
22. บ้านซับใหญ่(129287)
23. บ้านด่าน(129288)
24. บ้านตะโก(129291)
25. บ้านตุ่น(129295)
26. บ้านทดวงศ์สมบูรณ์(129293)
27. บ้านทดเจริญ(129294)
28. บ้านทับใหม่(129299)
29. บ้านทัพเซียม(129301)
30. บ้านทัพไทย(129300)
31. บ้านท่าข้าม(129307)
32. บ้านท่าช้าง(129308)
33. บ้านท่าเกวียน(129305)
34. บ้านนางามมิตรภาพที่131(129325)
35. บ้านบ่อนางชิง(129311)
36. บ้านบ่อหลวง(129310)
37. บ้านบุกะสัง(129318)
38. บ้านพร้าว(129317)
39. บ้านภักดีแผ่นดิน(129319)
40. บ้านมะกอก(129320)
41. บ้านรัตนะ(129321)
42. บ้านละลมติม(129333)
43. บ้านวังยาว(129334)
44. บ้านวังรี(129361)
45. บ้านสี่แยก(129339)
46. บ้านหนองจาน(129346)
47. บ้านหนองตะเคียนบอน(129335)
48. บ้านหนองน้ำใส(129336)
49. บ้านหนองบัว(129345)
50. บ้านหนองบัวสันติสุข(129338)
51. บ้านหนองปรือ(129354)
52. บ้านหนองผักบุ้ง(129342)
53. บ้านหนองผักแว่น(129344)
54. บ้านหนองมั่ง(129423)
55. บ้านหนองยาง(129353)
56. บ้านหนองสังข์(129348)
57. บ้านหนองหมู(129357)
58. บ้านหนองหมูน้อย(129359)
59. บ้านหนองหล่ม(129355)
60. บ้านหนองหอย(129364)
61. บ้านหนองเม็ก(129356)
62. บ้านหนองเรือ(129362)
63. บ้านหนองเสม็ด(129366)
64. บ้านหนองแวง(129375)
65. บ้านหนองแสง(129365)
66. บ้านหนองแอก(129363)
67. บ้านหนองใหญ่(129382)
68. บ้านห้วยชัน(129367)
69. บ้านหันทราย(129368)
70. บ้านเขาจาน(129370)
71. บ้านเขาพรมสุวรรณ(129373)
72. บ้านเจริญสุข(129379)
73. บ้านเนินผาสุก(129380)
74. บ้านเนินสะอาด(129381)
75. บ้านเหล่าอ้อย(129385)
76. บ้านแก้วเพชรพลอย(129386)
77. บ้านแสนสุข(129398)
78. บ้านโคก(129389)
79. บ้านโคกทหาร(129387)
80. บ้านโคกปราสาท(129394)
81. บ้านโคกสะแบง(129406)
82. บ้านโคกสามัคคี(129395)
83. บ้านโคกสูง(129402)
84. บ้านโคกเพร็ก(129401)
85. บ้านโคกแจง(129400)
86. บ้านโคกไพล(129404)
87. บ้านโคคลาน(129405)
88. บ้านโนน(129415)
89. บ้านโนนผาสุก(129418)
90. บ้านโนนหมากมุ่น(129424)
91. บ้านโป่งคอม(129425)
92. บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา(129431)
93. บ้านใหม่ศรีจำปาทอง(129416)
94. บ้านใหม่ไทยพัฒนา(129439)
95. บ้านไทยสามัคคี(129422)
96. บ้านไทยสามารถ(129480)
97. บีกริม(129441)
98. ประชาเกษตรพัฒนา(129438)
99. ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1(129427)
100. ร่มเกล้า(129428)
101. วัดพุทธิสาร(129432)
102. วัดสารคุณสโมสร(129437)
103. วัดหนองติม(129501)
104. วัดหนองม่วง(129442)
105. ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3(129444)
106. สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา)(129468)
107. สระปทุม(129448)
108. สหัสหงษ์มหาคุณ(129445)
109. อนุบรรพต(129446)
110. อนุบาลตาพระยา(129483)
111. อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร(129451)
112. อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา(129452)
113. อนุบาลศรีอรัญโญทัย(129460)
114. อพป.คลองน้ำใส(129461)
115. เพชรรัตนราชสุดา(129471)
116. เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)(129469)
117. เมืองไผ่(129470)
118. ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)(129473)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 41.74
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
118 79 0 0

Powered By www.thaieducation.net