รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านทุ่งแฝก(119942)
2. ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์(119949)
3. ชุมชนบ้านสำพันตา(119948)
4. ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง(119945)
5. บรรหารวิทยา(119946)
6. บ่อทองวิทยา(119962)
7. บ้าน ก.ม.80(119963)
8. บ้านกระเดียง(119950)
9. บ้านขุนศรี(119951)
10. บ้านคลองตามั่น(119952)
11. บ้านคลองตาหมื่น(119960)
12. บ้านคลองมะไฟ(119954)
13. บ้านคลองร่วม(119956)
14. บ้านคลองระกำ(119955)
15. บ้านคลองสิบสอง(119961)
16. บ้านคลองหันแดง(119957)
17. บ้านคลองอุดม(119958)
18. บ้านคลองเจ้าแรง(119959)
19. บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร(119971)
20. บ้านชำโสม(119967)
21. บ้านซ่ง(119976)
22. บ้านตรอกปลาไหล(119964)
23. บ้านทด(119979)
24. บ้านทับลาน(119965)
25. บ้านท่าสะตือ(119966)
26. บ้านท่าอุดม(119968)
27. บ้านทุ่งแฝก(119975)
28. บ้านนาคลองกลาง(119969)
29. บ้านบุพราหมณ์(119970)
30. บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์(119972)
31. บ้านบุสูง(119973)
32. บ้านบุเสี้ยว(119974)
33. บ้านปราสาท(119980)
34. บ้านพระปรง(119984)
35. บ้านราษฎร์เจริญ(119977)
36. บ้านวังกวาง(119978)
37. บ้านวังดินสอ(119985)
38. บ้านวังตะเคียน(119982)
39. บ้านวังบัวทอง(119981)
40. บ้านวังมะกรูด(119987)
41. บ้านวังรี(119991)
42. บ้านหนองคล้า(119983)
43. บ้านหนองจิก(119988)
44. บ้านหนองตลาด(119986)
45. บ้านหนองตะแบก(119989)
46. บ้านหนองนาใน(119992)
47. บ้านหนองบัว(119994)
48. บ้านหนองประดู่(120010)
49. บ้านหนองปรือ(119990)
50. บ้านหนองมันปลา(119997)
51. บ้านหนองศรีวิชัย(119993)
52. บ้านหนองสองห้อง(119999)
53. บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)(119996)
54. บ้านหนองหอย(119995)
55. บ้านหนองหัวช้าง(120001)
56. บ้านหนองอนามัย(120000)
57. บ้านหนองแหน(120009)
58. บ้านหนองโดน(119998)
59. บ้านหนองไผ่ล้อม(120015)
60. บ้านหินเทิน(120004)
61. บ้านอุดมบรรพต(120002)
62. บ้านเขากระแต(120007)
63. บ้านเขาด้วน(120003)
64. บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)(120005)
65. บ้านเขาถ้ำ(120006)
66. บ้านเขาปูน(120012)
67. บ้านเขาไม้แก้ว(120008)
68. บ้านแก่ง(120011)
69. บ้านแก่งดินสอ(120018)
70. บ้านโคกกระจง(120024)
71. บ้านโคกกระท้อน(120017)
72. บ้านโคกลาน(120014)
73. บ้านโคกสว่าง(120013)
74. บ้านโคกสั้น(120023)
75. บ้านโคกหอม(120020)
76. บ้านโนนสะอาด(120016)
77. บ้านโนนสูง(120049)
78. บ้านโนนหัวบึง(120019)
79. บ้านโนนแสนสุข(120021)
80. บ้านโปร่งสะเดา(120022)
81. บ้านโปร่งใหญ่(120033)
82. บ้านใหม่พัฒนา(120027)
83. บ้านไทยเจริญ(120025)
84. บ้านไผ่(120029)
85. วัดจันทรังษีถาวร(120026)
86. วัดตันทาราม(120040)
87. วัดปากน้ำ(120044)
88. วัดปากแพรก(120028)
89. วัดย่านรี(120030)
90. วัดรัตนชมภู(120039)
91. วัดรัตนโชติการาม(120031)
92. วัดราษฎร์รังษี(120032)
93. วัดวังหวาย(120034)
94. วัดวัฒนารังษี(120035)
95. วัดศรีสวัสดิ์(120037)
96. วัดศรีสุวรรณาราม(120036)
97. วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)(120038)
98. วัดสารวนาราม(120052)
99. วัดหาดสูง(120054)
100. วัดเกาะแดง(120042)
101. วัดเนาวรัตนาราม(120041)
102. วัดเนินสูง(120043)
103. วัดโคกขี้เหล็ก(120056)
104. วัดโคกป่าแพง(120047)
105. วัดโคกอุดม(120045)
106. วัดใหม่พรหมสุวรรณ(120046)
107. สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย(120048)
108. อนุบาลกบินทร์บุรี(120050)
109. อนุบาลนาดี(120051)
110. โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์(120055)
111. ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)(120053)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 27.25
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
111 10 0 0

Powered By www.thaieducation.net