รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านพระยืน(110701)
2. บ้านกระเดื่อง(110700)
3. บ้านกอก(110703)
4. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์(110702)
5. บ้านค้อ(110705)
6. บ้านคำบอน(110704)
7. บ้านคำหญ้าแดง(110706)
8. บ้านชาด(110709)
9. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)(110708)
10. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา(110707)
11. บ้านดอนบม(110710)
12. บ้านดอนยาง(110711)
13. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)(110712)
14. บ้านบะยาว(110717)
15. บ้านบึงฉิม(110713)
16. บ้านบึงฉิม(110715)
17. บ้านป่าสังข์หนองฮี(110714)
18. บ้านป่าเหลื่อม(110716)
19. บ้านม่วงโป้(110722)
20. บ้านลาดนาเพียง(110718)
21. บ้านสะอาด(110723)
22. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) (110727)
23. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง(110719)
24. บ้านหนองคลอง(110720)
25. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก(110721)
26. บ้านหนองหญ้าข้าวนก(110725)
27. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่(110724)
28. บ้านหนองหิน(110729)
29. บ้านหินขาว(110735)
30. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง(110726)
31. บ้านหินลาดวังตอ(110728)
32. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ(110733)
33. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี(110730)
34. บ้านโคกฟันโปง(110732)
35. บ้านโคกล่าม(110731)
36. บ้านโคกสูงวิทยาคม(110734)
37. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง(110738)
38. บ้านโนนท่อนวิทยา(110737)
39. บ้านโสกแต้(110736)
40. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท(110747)
41. ห้วยหว้าวิทยาคม(110739)
42. หินกองวิทยา(110740)
43. โคกงามวิทยาคาร(110745)
44. ชุมชนบ้านท่าพระ(110741)
45. ชุมชนบ้านฝาง(110742)
46. ชุมชนบ้านพรหมนิมิต(110744)
47. ชุมชนบ้านหนองบัว(110743)
48. ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา(110746)
49. ดอนหันประชารัฐศึกษา(110758)
50. บ้านกุดนางทุย(110753)
51. บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)(110748)
52. บ้านค้อท่อนน้อย(110749)
53. บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว(110751)
54. บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง(110750)
55. บ้านงิ้ว(110755)
56. บ้านซำจานเนินทอง(110752)
57. บ้านดงกลาง(110754)
58. บ้านดงพอง(110759)
59. บ้านดงเก่า(110756)
60. บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย(110757)
61. บ้านดอนหญ้านาง(110771)
62. บ้านดอนหันวิทยาสาร(110763)
63. บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา(110766)
64. บ้านตอกแป้น(110760)
65. บ้านทองหลาง(110761)
66. บ้านท่าพระเนาว์(110762)
67. บ้านนาฝายนาโพธิ์(110765)
68. บ้านนาล้อม(110779)
69. บ้านนาเพียง(110764)
70. บ้านบ่อแก(110767)
71. บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน(110769)
72. บ้านบึงแก(110778)
73. บ้านป่าส่าน(110768)
74. บ้านป่าหม้อหนองคู(110770)
75. บ้านป่าหวาย(110772)
76. บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)(110773)
77. บ้านม่วง(110774)
78. บ้านวังโพน(110775)
79. บ้านศิลา(110776)
80. บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ(110777)
81. บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน(110780)
82. บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์(110781)
83. บ้านหนองกุงน้อย(110783)
84. บ้านหนองกุงวิทยาคาร(110786)
85. บ้านหนองขามประชาบำรุง(110784)
86. บ้านหนองค้ากลางฮุง(110782)
87. บ้านหนองคู(110789)
88. บ้านหนองบัวดีหมี(110788)
89. บ้านหนองบัวน้อย(110785)
90. บ้านหนองปอ(110793)
91. บ้านหนองปิง(110790)
92. บ้านหนองหลุบ(110787)
93. บ้านหนองหัววัว(110791)
94. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด(110792)
95. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่(110798)
96. บ้านหนองเบ็ญ(110795)
97. บ้านหนองแวงบวรวิทย์(110796)
98. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น(110794)
99. บ้านหนองแสงโคกน้อย(110797)
100. บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)(110808)
101. บ้านหนองไหลหนองบัวทอง(110799)
102. บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย(110800)
103. บ้านห้วยชัน(110803)
104. บ้านห้วยเตยพัฒนา(110801)
105. บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล(110802)
106. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์(110804)
107. บ้านเต่านอ(110807)
108. บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)(110805)
109. บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น(110806)
110. บ้านเลิง(110809)
111. บ้านเลิงเปือย(110812)
112. บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์(110810)
113. บ้านเหล่านางาม(110811)
114. บ้านเหล่านาดี(110813)
115. บ้านเหล่าเกวียนหัก(110814)
116. บ้านแก่นประดู่(110815)
117. บ้านแก่นเท่า(110817)
118. บ้านแดงน้อย(110816)
119. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)(110818)
120. บ้านโกทา(110819)
121. บ้านโคกกว้าง(110820)
122. บ้านโคกท่า(110821)
123. บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน(110825)
124. บ้านโคกสีวิทยาเสริม(110840)
125. บ้านโคกสีโคกเปี้ย(110822)
126. บ้านโคกแปะ(110826)
127. บ้านโจดศรีวิชัย(110823)
128. บ้านโจดใหญ่(110824)
129. บ้านโนนกู่(110829)
130. บ้านโนนค้อ(110828)
131. บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา(110827)
132. บ้านโนนบ่อ(110830)
133. บ้านโนนม่วง(110835)
134. บ้านโนนรังวิทยาคาร(110841)
135. บ้านโนนลาน(110831)
136. บ้านโนนเขวา(110832)
137. บ้านโนนเรือง(110834)
138. บ้านโนนแต้(110833)
139. บ้านโสกม่วงดอนดู่(110838)
140. บ้านไก่นา(110836)
141. พงษ์ภิญโญ 2(110837)
142. พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง(110839)
143. พระคือหนองโพธิ์วิทยา(110844)
144. สนามบิน(110842)
145. สระแก้วราษฎร์บำรุง(110843)
146. หนองชาดพิทยาคม(110845)
147. หนองตูมหนองงูเหลือม(110848)
148. หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์(110846)
149. หนองโพธิ์ประชานุกูล(110847)
150. หนองไผ่มอดินแดง(110850)
151. หินฮาวคุรุประชาสรรค์(110849)
152. อนุบาลขอนแก่น(110853)
153. เขื่อนกระพี้ศึกษา(110852)
154. แก่นเท่าพัฒนศึกษา(110851)
155. โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา(110854)
156. โนนฆ้องวิทยาคาร(110855)
157. ไตรมิตรวิทยาคาร(110856)
158. ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)(110857)
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 0.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
0 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net