รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน 10 มิ.ย.2561 30 ก.ย.2561 10 พ.ย.2561 30 มี.ค.2562
1. ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
2. บ้านหนองค้ากลางฮุง
3. บ้านหนองเบ็ญ
4. สนามบิน
5. บ้านโคกแปะ
6. อนุบาลขอนแก่น
7. บ้านโคกสีวิทยาเสริม
8. บ้านเลิง
9. บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
10. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
11. บ้านหนองหัววัว
12. บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
13. บ้านดอนหญ้านาง
14. บ้านป่าสังข์หนองฮี
15. บ้านป่าเหลื่อม
16. บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
17. บ้านดอนหันวิทยาสาร
18. บ้านโนนเขวา
19. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
20. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
21. บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
22. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
23. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
24. บ้านหนองหลุบ
25. ชุมชนบ้านท่าพระ
26. บ้านท่าพระเนาว์
27. บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
28. บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
29. บ้านหนองบัวดีหมี
30. บ้านหนองแวงบวรวิทย์
31. บ้านห้วยเตยพัฒนา
32. บ้านคำบอน
33. บ้านโนนท่อนวิทยา
34. บ้านบึงแก
35. บ้านโคกสีโคกเปี้ย
36. บ้านค้อท่อนน้อย
37. บ้านโนนเรือง
38. บ้านโนนลาน
39. บ้านหินลาดวังตอ
40. บ้านหนองกุงน้อย
41. บ้านหนองปอ
42. บ้านซำจานเนินทอง
43. บ้านตอกแป้น
44. บ้านเหล่าเกวียนหัก
45. บ้านม่วง
46. บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
47. บ้านกุดนางทุย
48. บ้านแดงน้อย
49. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
50. บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
51. บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
52. บ้านหนองขามประชาบำรุง
53. บ้านกอก
54. บ้านโคกฟันโปง
55. บ้านทองหลาง
56. บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
57. บ้านหนองคู
58. บ้านเหล่านาดี
59. บ้านเหล่านางาม
60. บ้านโคกสูงวิทยาคม
61. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
62. บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
63. บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
64. บ้านดงพอง
65. บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
66. พระคือหนองโพธิ์วิทยา
67. บ้านเลิงเปือย
68. บ้านหนองแสงโคกน้อย
69. บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
70. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
71. บ้านสะอาด
72. บ้านดอนบม
73. บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
74. บ้านโกทา
75. บ้านดอนยาง
76. บ้านโนนม่วง
77. บ้านศิลา
78. บ้านหนองกุงวิทยาคาร
79. บ้านหนองหิน
80. บ้านโคกล่าม
81. บ้านโนนกู่
82. บ้านวังโพน
83. บ้านม่วงโป้
84. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
85. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
86. บ้านงิ้ว
87. บ้านโนนรังวิทยาคาร
88. บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
89. บ้านลาดนาเพียง
90. บ้านหนองปิง
91. บ้านหินขาว
92. บ้านไก่นา
93. บ้านนาเพียง
94. บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
95. บ้านโนนแต้
96. ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
97. บ้านหนองบัวน้อย
98. หนองตูมหนองงูเหลือม
99. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
100. บ้านโคกท่า
101. บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
102. บ้านโคกกว้าง
103. โคกงามวิทยาคาร
104. บ้านคำหญ้าแดง
105. บ้านโนนค้อ
106. โนนฆ้องวิทยาคาร
107. พงษ์ภิญโญ 2
108. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
109. หินฮาวคุรุประชาสรรค์
110. ห้วยหว้าวิทยาคม
111. ชุมชนบ้านฝาง
112. บ้านแก่นเท่า
113. โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
114. ดอนหันประชารัฐศึกษา
115. สระแก้วราษฎร์บำรุง
116. ไตรมิตรวิทยาคาร
117. เขื่อนกระพี้ศึกษา
118. บ้านค้อ
119. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
120. หนองชาดพิทยาคม
121. หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
122. บ้านกระเดื่อง
123. แก่นเท่าพัฒนศึกษา
124. บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
125. หินกองวิทยา
126. บ้านหนองคลอง
127. บ้านป่าหวาย
128. บ้านโสกแต้
129. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
130. บ้านบะยาว
131. บ้านโสกม่วงดอนดู่
132. ชุมชนบ้านหนองบัว
133. บ้านนาฝายนาโพธิ์
134. บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
135. บ้านชาด
136. บ้านบ่อแก
137. ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
138. บ้านโจดใหญ่
139. บ้านดงกลาง
140. บ้านดงเก่า
141. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
142. บ้านโจดศรีวิชัย
143. ชุมชนบ้านพระยืน
144. บ้านแก่นประดู่
145. บ้านนาล้อม
146. บ้านโนนบ่อ
147. บ้านป่าส่าน
148. บ้านป่าหม้อหนองคู
149. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
150. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
151. หนองโพธิ์ประชานุกูล
152. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
153. หนองไผ่มอดินแดง
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
รอการตรวจ 1
ตรวจแล้ว 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ตรวจแล้ว 1
ตรวจแล้ว 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
รอการตรวจ 1
ตรวจแล้ว 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ตรวจแล้ว 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ตรวจแล้ว 1
ตรวจแล้ว 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ตรวจแล้ว 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
ยังไม่ส่ง 1
รอการตรวจ 1

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 5.39
10 มิ.ย.2561 30 ก.ย.2561 10 พ.ย.2561 30 มี.ค.2562
17 15 0 1

Powered By www.thaieducation.net