รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)(124829)
2. ชุมชนตำบลหินปัก(124842)
3. ซอย 3 สาย 4 ซ้าย(124827)
4. ซอย 5 สาย 2 ซ้าย(124828)
5. ซอย 7 สาย 4 ซ้าย(124830)
6. ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย(124835)
7. บ้านกล้วย(124834)
8. บ้านคลองเกตุ(124833)
9. บ้านดงกลาง(124832)
10. บ้านดงมะรุม(124840)
11. บ้านดอนดึง(124836)
12. บ้านตะกุดหว้า(124837)
13. บ้านถลุงเหล็ก(124838)
14. บ้านท่าม่วง(124849)
15. บ้านทุ่งทอง(124841)
16. บ้านนกเขาเปล้า(124874)
17. บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)(124860)
18. บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)(124854)
19. บ้านพรมทิน(124843)
20. บ้านพุม่วง(124844)
21. บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก(124845)
22. บ้านมะม่วงเจ็ดต้น(124846)
23. บ้านวังขอนขว้าง(124857)
24. บ้านวังจั่น(124847)
25. บ้านวังเพลิง(124848)
26. บ้านวังไผ่(124851)
27. บ้านสระเตย(124850)
28. บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)(124855)
29. บ้านหนองถ้ำ(124852)
30. บ้านหนองนางาม(124853)
31. บ้านหนองบัว(124859)
32. บ้านหนองสำโรง(124856)
33. บ้านหนองแก(124862)
34. บ้านหนองแขม(124867)
35. บ้านหลุมข้าว(124858)
36. บ้านห้วยส้ม(124880)
37. บ้านหัวดง(124861)
38. บ้านหัวบึง(124866)
39. บ้านเกริ่นกฐิน(124864)
40. บ้านเขาดิน(124863)
41. บ้านเขาทับควาย(124865)
42. บ้านเขาสะพานนาค(124878)
43. บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134(124868)
44. บ้านเนินจันทร์(124871)
45. บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)(124869)
46. บ้านโคกตูม(124870)
47. บ้านโคกสะอาด(124872)
48. บ้านโป่งยอ(124873)
49. บ้านไผ่ใหญ่(124888)
50. พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐(124875)
51. พิบูลปัทมาคม(124877)
52. พิบูลสงเคราะห์๑(124876)
53. วัดข่อยกลาง(124883)
54. วัดข่อยใต้(124887)
55. วัดคงคาราม(124879)
56. วัดคลองเม่า(124881)
57. วัดคอกกระบือ(124900)
58. วัดคุ้งท่าเลา(124882)
59. วัดชีแวะ(124884)
60. วัดซับเสือแมบ(124885)
61. วัดดงน้อย(124890)
62. วัดดงพลับ(124886)
63. วัดดงสวอง(124893)
64. วัดดอนโพธิ์(124889)
65. วัดตองปุ(124895)
66. วัดตะลุง(124891)
67. วัดตะเคียน(124898)
68. วัดถนนแค(124892)
69. วัดถ้ำตะโก(124896)
70. วัดท้องคุ้ง(124894)
71. วัดทองแท่งนิสยาราม(124905)
72. วัดท่าข้าม(124897)
73. วัดท่าแค(124911)
74. วัดทุ่งสิงห์โต(124907)
75. วัดธรรมิการาม(124899)
76. วัดธรรมเจดีย์(124904)
77. วัดนิคมสามัคคีชัย(124901)
78. วัดบ่อเงิน(124915)
79. วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)(124902)
80. วัดบางพึ่ง(124903)
81. วัดบ้านดาบ(124926)
82. วัดบ้านทราย(124909)
83. วัดบ้านลาด(124906)
84. วัดบ้านหมี่ใหญ่(124908)
85. วัดปากคลองบางคู้(124914)
86. วัดป่ากล้วย(124921)
87. วัดพานิชธรรมิการาม(124910)
88. วัดมหาสอน (124916)
89. วัดมะค่า(124912)
90. วัดมุจลินท์(124913)
91. วัดยวด(124922)
92. วัดยาง ณ รังสี(124929)
93. วัดรัตนาราม(124917)
94. วัดวังหัวแหวน(124919)
95. วัดสนามไชย(124918)
96. วัดสระกระเบี้อง(124920)
97. วัดสระมะเกลือ(124977)
98. วัดสะพานคง(124923)
99. วัดสะแกราบ(124924)
100. วัดสำราญ(124925)
101. วัดสิงห์ทอง (124928)
102. วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)(124931)
103. วัดหนองกระเบียน(124935)
104. วัดหนองกระเบื้อง(124927)
105. วัดหนองคู(บ้านหมี่)(124932)
106. วัดหนองคู(โคกสำโรง)(124930)
107. วัดหนองน้ำทิพย์(124933)
108. วัดหนองบัวขาว(124936)
109. วัดหนองปลาดุก(124937)
110. วัดหนองปลิง(124934)
111. วัดหนองพิมาน(124941)
112. วัดหนองมน(124952)
113. วัดหนองหลวง(124938)
114. วัดหนองหอย(124939)
115. วัดหนองเมือง(124940)
116. วัดหนองแก้ว(124943)
117. วัดหนองโพธิ์(124942)
118. วัดหลวงท้ายตลาด(124944)
119. วัดห้วยแก้ว(124947)
120. วัดห้วยโป่ง(124945)
121. วัดหัวสำโรง(124946)
122. วัดอัมพวัน(124950)
123. วัดเกตุ(124961)
124. วัดเกาะวิมุตตาราม(124963)
125. วัดเขาวงกฎ(124951)
126. วัดเขาหนีบ(124948)
127. วัดเทพอำไพ(124949)
128. วัดโคกหม้อ(124953)
129. วัดโคกโพธิกุญชร(124955)
130. วัดโบสถ์(124957)
131. วัดโป่งแค(124954)
132. วัดโพธิ์ตรุ(124962)
133. วัดโพธิ์ระหัต(124956)
134. วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)(124958)
135. วัดโพธิ์เกษตร(124959)
136. วัดโพธิ์เก้าต้น(124960)
137. วัดใดยาว(124970)
138. วัดใดใหญ่(124966)
139. วัดใหม่จำปาทอง(124965)
140. วัดไผ่แตร(124969)
141. ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์(124964)
142. สมอคอนวิทยาคาร(124967)
143. สิงหฤกษ์ประสิทธิ์(124972)
144. อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี(124968)
145. อนุบาลท่าวุ้ง(124974)
146. อนุบาลบ้านหมี่(124980)
147. อนุบาลบ้านเพนียด(124971)
148. อนุบาลลพบุรี(124976)
149. เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)(124973)
150. โคกลำพานวิทยา(124975)
151. โคกสำโรง(124978)
152. ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)(124979)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 31.41
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
152 39 0 0

Powered By www.thaieducation.net