รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กลางคลองสิบ(119322)
2. คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)(119320)
3. คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)(119321)
4. ชุมชนบึงบา(119324)
5. ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร(119326)
6. ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์(119329)
7. ชุมชนวัดทําเลทอง(119327)
8. ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม(119335)
9. ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม(119332)
10. ทองพูลอุทิศ(119328)
11. ธัญญสิทธิศิลป์(119353)
12. นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)(119334)
13. นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์(119331)
14. ร่วมจิตประสาท(119330)
15. รวมราษฎร์สามัคคี(119333)
16. ร่วมใจประสิทธิ์(119336)
17. ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา(119341)
18. วัดกลางคลองสี่(119337)
19. วัดขุมแก้ว(119338)
20. วัดคลองชัน(119348)
21. วัดจตุพิธวราวาส(119340)
22. วัดจุฬาจินดาราม(119339)
23. วัดชัยมังคลาราม(119343)
24. วัดดอนใหญ่(119342)
25. วัดทศทิศ(119344)
26. วัดธรรมราษฏร์เจริญผล(119350)
27. วัดธัญญะผล(119345)
28. วัดนพรัตนาราม(119346)
29. วัดนาบุญ(119347)
30. วัดนิเทศน์(119354)
31. วัดปทุมนายก(119349)
32. วัดประชุมราษฏร์(119351)
33. วัดประยูรธรรมาราม(119363)
34. วัดปัญจทายิกาวาส(119352)
35. วัดพวงแก้ว(119355)
36. วัดพิรุณศาสตร์(119358)
37. วัดพืชอุดม(119375)
38. วัดมงคลรัตน์(119362)
39. วัดมูลจินดาราม(119356)
40. วัดราษฎรบํารุง(119357)
41. วัดลาดสนุ่น(119360)
42. วัดลานนา(119364)
43. วัดศรีคัคณางค์(119359)
44. วัดศรีสโมสร(119361)
45. วัดสมุหราษฎร์บํารุง(119365)
46. วัดสระบัว(119369)
47. วัดสอนดีศรีเจริญ(119366)
48. วัดสุขบุญฑริการาม(119367)
49. วัดสุวรรณ(119372)
50. วัดอดิศร(119368)
51. วัดอัยยิการาม(119379)
52. วัดเกตุประภา(119370)
53. วัดเขียนเขต(119374)
54. วัดเจริญบุญ(119371)
55. วัดแจ้งลําหิน(119373)
56. วัดแสงมณี(119384)
57. วัดแสงสรรค์(119377)
58. วัดโปรยฝน(119376)
59. วัดโพสพผลเจริญ(119381)
60. วัดโสภณาราม(119386)
61. ศาลาลอย(119378)
62. สหราษฎร์บํารุง(119388)
63. หิรัญพงษ์อนุสรณ์(119380)
64. อยู่ประชานุเคราะห์(119415)
65. เจริญดีวิทยา(119382)
66. แสนจําหน่ายวิทยา(119393)
67. แสนชื่นปานนุกูล(119383)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
67 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net