รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คลองกระแชงเตย(128144)
2. คลองกันยา(128164)
3. คลองบางกระบือ(128149)
4. คลองบางกะสี(128150)
5. คลองบางกะอี่(128160)
6. คลองบางแก้ว(128152)
7. คลองบ้านระกาศ(128158)
8. คลองปลัดเปรียง(128153)
9. คลองพระยานาคราช(128154)
10. คลองลาดกระบัง(128155)
11. คลองสะบัดจาก(128163)
12. คลองหลุมลึก(128192)
13. คลองเจริญราษฎร์(128161)
14. ชุมชนวัดบ้านระกาศ(128201)
15. ตลาดคลองสวน(128168)
16. ตลาดบางพลีน้อย(128167)
17. ตลาดปากคลองเจ้า(128172)
18. ธนสิทธิ์อนุสรณ์(128169)
19. ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์(128184)
20. บ้านท้องคุ้ง(128174)
21. ปากคลองชวดใหญ่(128176)
22. ปากคลองมอญ(128175)
23. พรหมพิกุลทอง(128197)
24. รัตนโกสินทร์ ๙(128189)
25. ละมูลรอดศิริ(128212)
26. วัดกาหลง(128193)
27. วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)(128210)
28. วัดคอลาด(128196)
29. วัดจรเข้ใหญ่(128194)
30. วัดนาคราช(128198)
31. วัดนิยมยาตรา(128207)
32. วัดบัวโรย(128241)
33. วัดบางนางเพ็ง(128199)
34. วัดบางบ่อ(128287)
35. วัดบางพลีน้อย(128203)
36. วัดบางพลีใหญ่กลาง(128205)
37. วัดบางพลีใหญ่ใน(128208)
38. วัดบางเพรียง(128209)
39. วัดบางโฉลงนอก(128228)
40. วัดบางโฉลงใน(128215)
41. วัดปานประสิทธาราม(128214)
42. วัดมงคลนิมิตร(128216)
43. วัดมงคลโคธาวาส(128218)
44. วัดราษฎร์นิยมธรรม(128222)
45. วัดราษฎร์บูรณะ(128219)
46. วัดลาดหวาย(128225)
47. วัดศรีวารีน้อย(128221)
48. วัดสร่างโศก(128223)
49. วัดสลุด(128224)
50. วัดสว่างอารมณ์(128232)
51. วัดสีล้ง(128229)
52. วัดสุคันธาวาส(128226)
53. วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )(128236)
54. วัดหัวคู้(128240)
55. วัดเกาะแก้ว(128238)
56. วัดเปร็งราษฎร์บำรุง(128237)
57. วัดเสาธงกลาง(128244)
58. วัดเสาธงนอก(128249)
59. วัดโคธาราม(128260)
60. สุเหร่าคลองใหม่(128243)
61. สุเหร่าบางกะสี(128261)
62. สุเหร่าบางปลา(128250)
63. สุเหร่าบ้านไร่(128262)
64. หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ(128254)
65. อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)(128258)
66. อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)(128263)
67. เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร(128264)
68. เตรียมปริญญานุสรณ์(128286)
69. เทวะคลองตรง(128280)
70. โรงเรียนคลองบางน้ำจืด(128265)
71. ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)(128267)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.70
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
71 2 0 0

Powered By www.thaieducation.net