สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update โรงเรียนสพป.จันทบุรี เขต 1

หัวข้อข่าว ***
1.การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจันทบุรี ***
2.นวักรรมนิเทศการศึกษา "นิเทศฯ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ***
3.เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ***
4.อบรมการสร้างสื่อวีดีโอการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานศึกษา ***
5.สพป. จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และ สังเกตการณ์การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ***
6.สพป. จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และ สังเกตการณ์การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ***
7.สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับนายภูธร จันทหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***
8.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 (สัญจร) ***
9.สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับนายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ ***
10.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ***
11.พิธีส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ***
12.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ***
13.คลังความรู้ วPA ***
14.พิธีส่งมอบอาคารคอบร้าโกลด์ ***
15.การติดตามตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***
16.โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษครูและ บุคลากรทางการศึกษา ***
17.ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการให้คำปรึกษา/ แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ***
18.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
19.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
20.หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ***
21.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
22.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
23.การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ***
24.โครงการสอบแข็งขันด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระดับนานาซาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ***
25.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ***
26.การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ***
27.สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดแหลมเสด็จ ประจำปี 2565 ***
28.สพป. จันทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี ***
29.การประชุมการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ***
30.การประชุมชี้แจงการประเมิน ยกระดับความสามารถด้านการ อ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน
1.ประชุมประธานศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 1100
2.ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต 920
3.พิธีพุทธาภิเษกพระยอดธงรุ่น "เก้ายอดจันทร์" ณ วัดพลับ บางกะจะ จันทบุรี 593
4.การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 478
5.การประชุมเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา "กาแฟจันท์สัญจร" 437
6.นายสุริยนต์ กัลยาณี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 430
7.การบริหารจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจันทบุรี 394
8.สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมเยี่ยมชมโบราณสถานในค่าย ตากสิน (เขตจันทบุรี) 355
9.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก่งหางแมว 339
10.พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 291