สพป.จันทบุรี เขต 1

News Update สพป.จันทบุรี เขต 1

หัวข้อข่าว ***
1.ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมการให้คำปรึกษา/ แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ***
2.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
3.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
4.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
5.การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ***
6.การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ***
7.โครงการสอบแข็งขันด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระดับนานาซาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ***
8.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ***
9.การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ***
10.สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดแหลมเสด็จ ประจำปี 2565 ***
11.สพป. จันทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี ***
12.การประชุมการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ***
13.การประชุมชี้แจงการประเมิน ยกระดับความสามารถด้านการ อ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***
14.ประชุมการแข่งขันฟุตบอล "สื่อมวลชนคัพ ครั้งที่ 8" ***
15.สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลศพนักเรียน ***
16.สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ ***
17.การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการขอเปิดรับ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ***
18.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2565 ***
19.การติดตามตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***
20.การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 ***
21.การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***
22.การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ***
23.ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ***
24.การประชุมกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ***
25.การประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ***
26.การติดตามตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***
27.สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษารางวัล IQA AWARD ***
28.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเขตสุจริต ***
29.การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ทีมสพป. จันทบุรี เขต 1 กับทีมชายแดนกรุ๊ป ***
30.การติดตามตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัดฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ***
Best Practice สพป.จันทบุรี เขต 1
Chan 1 Movie สพป.จันทบุรี เขต 1
Connection failed: Access denied for user 'makesens_db1'@'localhost' (using password: YES)
หัวข้อข่าว (เรียงตามความนิยม) อ่าน