รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 128 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1

1

1 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 6 6 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 19 15 78.95 4 21.05

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 66.67 3 33.33  
ประถมศึกษาปีที่ 2

19

14 73.68 5 26.32  
ประถมศึกษาปีที่ 3

12

8 66.67 4 33.33  
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 10 71.43 4 28.57

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 11 11 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 9 75.00 3 25.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 7 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 80.00 2 20.00

 

รวมทั้งหมด

 

 

 

 

 

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 55.47

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 53.91
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 53.91
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 46.09

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
คุณครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ รวมถึงแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุกคน เช่น ดินสอ ยางลบ สมุด

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 80.47
Line จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06
Facebook จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1.ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเนื่องจากต้องไปทำงานโดยการประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน
2.ใบงานของนักเรียนในแต่ละรายวิชามีมากจนเกินไป ผู้ปกครองได้พูดคุยและปรึกษากับคุณครูที่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ว่านักเรียนไม่สามารถทำได้ทันเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. นักเรียนไม่สามารถชมรายการออกอากาศได้ เพราะไม่มีโทรทัศน์ หรือมีโทรทัศน์แต่ไม่มีกล่องสัญญาณ กล่องสัญญาณเป็นรุ่นเก่าดูไม่ได้
2. ในขณะที่เรียนนักเรียนไม่สามารถโต้ตอบความรู้ความเข้าใจกับในทีวีได้
3. แนวทางในการแก้ปัญหาควรจัดหากล่องรับสัญญาณทีวีและหาทีวีที่สามารถชมการออกอากาศได้เพื่อสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนในด้านอุปกรณ์การรับสัญญาณต่างๆ เช่น โทรทัศน์ จานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
2. ระหว่างการเรียนการสอน
คุณครูโทรหาผู้ปกครองเช็คเวลาเข้าเรียนในเวลา 08.30 – 09.00 ทุกวัน และเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
เมื่อนักเรียนได้เรียนทางไกลจบในหนึ่งชั่วโมงแล้ว ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และทำใบงานที่คุณครูแต่ละวิชาได้แจกให้ส่งตามความรู้ความสามารถที่นักเรียนสามารถจะทำได้ ถ้าทำไม่ได้ให้ปรึกษาคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชาเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมหรือเก็บปัญหาไว้ทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( ญานี ลำจอง )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายอดิศักดิ์ โปร่งมณี )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563