รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านตาเลียว
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 142 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1

0

0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 19 19 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 15 15 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2

31

31 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3

12

12 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 20 0 0.00 20 100.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 23 0 0.00 23 100.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด

 

 

 

 

 

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 40.14
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประทุกสัปดาห์ นำใบความรู้ ใบงานตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน DLTVไปให้ผู้เรียนและติดตามแก้ไขปัญหาให้ หากนักเรียนมีปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถทำใบงานได้ ครูดำเนินการ แนะนำ สอนเพิ่มเติม ผ่านช่องทางการติดต่อ ที่ได้พูดคุยกับผู้ปกครองไว้

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03
Facebook จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.18
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหา โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเปิดภาคเรียน พบว่า การเรียนการสอนทางไกลทำให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น นักเรียนอยากมาโรงเรียนและส่งใบงานตามกำหนด
ข้อเสนอแนะ
ครูประจำชั้นได้ดำเนินการให้คำแนะนำไปตามรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และได้แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาตามสภาพปัญหาตามช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ครูประจำชั้นเตรียมใบงาน ใบความรู้และมีข้อตกลงกำหนดวันในการส่งและรับใบงาน ใบความรู้ของแต่ละชั้น โดยให้ส่งตามกำหนดและติดตามการทำงานของเด็กทุกคน คอยสอบถามปัญหากับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ
2. ระหว่างการเรียนการสอน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี )
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ 0833358655
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายอินทิรา ภูมิสูง )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563