รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 2563
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 10337 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
49 ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
17 ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกลฯ

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกลฯ

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

 อนุบาล 1 141 135 95.74 6 4.26

 

 อนุบาล 2 723 549 75.93 174 24.07

 

 อนุบาล 3 942 788 83.65 154 16.35

 

 ประถมศึกษาปีที่ 1 1164 974 83.68 190 16.32  
 ประถมศึกษาปีที่ 2 1230 999 81.22 231 18.78  
 ประถมศึกษาปีที่ 3 1154 970 84.06 184 15.94  
 ประถมศึกษาปีที่ 4 1078 894 82.93 184 17.07

 

 ประถมศึกษาปีที่ 5 1126 962 85.44 164 14.56

 

 ประถมศึกษาปีที่ 6 1073 894 83.32 179 16.68

 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 560 449 80.18 111 19.82

 

 มัธยมศึกษาปีที่ 2 494 407 82.39 87 17.61

 

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 515 432 83.88 83 16.12

 

รวมทั้งหมด 10337 8453 81.77 1884 18.23

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 1215 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 1431 คน คิดเป็นร้อยละ 13.84
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 1713 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 3897 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 1419 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
69 การไปเยี่ยมบ้าน
70 การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
18 การสนับสนุนอุปกรณ์
14 การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13
อื่น ๆ  

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

58 เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 3999 คน คิดเป็นร้อยละ 38.69
49 เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 3448 คน คิดเป็นร้อยละ 33.36
3 กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ
ศบค.จังหวัด ( On-Site )
จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01
20
อื่น ๆ  
จำนวน 665 คน คิดเป็นร้อยละ 6.43

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 8055 คน คิดเป็นร้อยละ 77.92
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 2188 คน คิดเป็นร้อยละ 21.17

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง
62 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
3 สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
0 มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน

โทรศัพท์ จำนวน 6905 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80
Line จำนวน 4652 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00
Facebook จำนวน 1992 คน คิดเป็นร้อยละ 19.27
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 2646 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60
อื่น ๆ  
จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑