รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 - 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 13062 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
48 ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
17 ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 302 311 102.98 -9 -2.98

 

อนุบาล 2 947 788 83.21 159 16.79

 

อนุบาล 3 1169 1014 86.74 155 13.26

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1421 1209 85.08 212 14.92  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1561 1306 83.66 255 16.34  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1470 1284 87.35 186 12.65  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1353 1168 86.33 185 13.67

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1424 1278 89.75 146 10.25

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1346 1184 87.96 162 12.04

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 573 456 79.58 117 20.42

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 625 534 85.44 91 14.56

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 688 599 87.06 89 12.94

 

รวมทั้งหมด 13062 11131 85.22 1931 14.78

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 1553 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 2054 คน คิดเป็นร้อยละ 15.73
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 2193 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 1.24

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 5403 คน คิดเป็นร้อยละ 41.36

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 1521 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
68 การไปเยี่ยมบ้าน
69 การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
18 การสนับสนุนอุปกรณ์
14 การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13
อื่น ๆ  

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

57 เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 5008 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34
48 เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 4968 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03
3 กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ
ศบค.จังหวัด ( On-Site )
จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
20
อื่น ๆ  
จำนวน 1029 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 10589 คน คิดเป็นร้อยละ 81.07
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 2296 คน คิดเป็นร้อยละ 17.58

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง
61 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
3 สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
0 มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน

โทรศัพท์ จำนวน 8434 คน คิดเป็นร้อยละ 64.57
Line จำนวน 5274 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38
Facebook จำนวน 1997 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 2914 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31
อื่น ๆ  
จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑