รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 300 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 3 3 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 10 9 90.00 1 10.00

 

อนุบาล 3 19 15 78.95 4 21.05

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 0 0.00 14 100.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 30 96.77 1 3.23  
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 9 33.33 18 66.67  
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 12 37.50 20 62.50

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 32 28 87.50 4 12.50

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 33 20 60.61 13 39.39

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 31 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 32 96.97 1 3.03

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 35 33 94.29 2 5.71

 

รวมทั้งหมด 300 222 74.00 78 26.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.33

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.67

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ ...ครูประจำชั้นถ่ายเอกสารใบงาน,แบบฝึกการเรียนผ่านDLTV หรือใบงาน ที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนทำที่บ้าน นัดหมายการรับส่งหรือในบางคนที่ไม่สะดวกมารับครูนำส่งไปถึงบ้านของนักเรียน.

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.67
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ครูประจำชั้นสำเนาใบงาน,แบบฝึกการเรียนผ่านDLTV หรือใบงานที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนทำที่บ้าน นัดหมายการรับส่งหรือในบางคนที่ไม่สะดวกมารับครูนำส่งไปถึงบ้านของนักเรียน ใช้ Application Lineสร้างกลุ่มเพื่อสอบถามในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าและประสานงานด้านต่างๆกับผู้ปกครอง
จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 74.67
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ครูประจำชั้นสำเนาใบงาน,แบบฝึกการเรียนผ่านDLTV หรือใบงานที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนทำที่บ้าน นัดหมายการรับส่งหรือในบางคนที่ไม่สะดวกมารับครูนำส่งไปถึงบ้านของนักเรียน
สร้างไลน์กลุ่มเพื่อสอบถามในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าและประสานงานด้านต่างๆกับผู้ปกครอง

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33
Line จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33
Facebook จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถส่งงานให้ครูดูได้ ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการเปิดช่องทาง DLTV ให้กับนักเรียนได้รับชม ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามามารถเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้
1. ผู้ปกครองไม่สามารถดูช่องรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านDLTV ทางการ On Air ได้ เนื่องจากออกไปทำงานเช้า
2. ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานแต่เช้า บางครอบครัวอยู่กับพี่ บางครอบครัวอยู่กับผู้สูงอายุ ไม่ค่อยกำกับดูแลมากเท่าไร
3. ความสนใจในการเรียนของเด็กน้อยกว่าการมาเรียนตามปกติ
4. ส่วนใหญ่นักเรียนต้องรับชมย้อนหลัง เนื่องจากมีโทรศัพท์ไม่เพียงพอ ต้องรอผู้ปกครองกลับจากทำงานจึงจะสามารถดูออนไลน์ได้
5. โทรศัพท์ไม่เสถึยรพอที่จะสามารถรองรับการเรียนออนไลน์ได้ ผู้ปกครองบางคนไม่มีอุปกรณ์ให้บุตรหลานได้เรียนทางไกล
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง และนักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจเนื้อหาบางรายวิชา บางคนไม่สามารถเรียนตามเวลาในตารางออกอากาศได้จากปัญหาการต้องใช้อุปกรณ์รับชมร่วมกับพี่น้อง หรือบางคนต้องออกไปทำงานพิเศษกับผู้ปกครอง นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและผู้ปกครองทำงานไม่มีเวลาดูแล
ข้อเสนอแนะ
.....แก้ปัญหาโดยการให้ดูย้อนหลังทางอินเตอร์เน็ตและทำใบงานตามที่คุณครูให้ไป
1. กรณีนักเรียนสามามารถเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้ ครูจะเตรียมใบงานและนำไปแจกให้ที่บ้านของนักเรียน
2. ครูส่ง Link การเรียน DLTVย้อนหลัง โดยผู้ปกครองสามารถดูDLTV ย้อนหลังได้จากYOUTUBE หรือลิงค์ที่ครูส่งให้ในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง
3. ครูจะติดต่อนักเรียนในแอพลิเคชั่น ไลน์กลุ่มผู้ปกครองทุกวัน เพิ่มเติมส่งลิงค์การเรียนรู้ต่างๆให้ผู้ปกครองช่วยสอนเด็กๆ เช่น เพลง นิทาน พร้อมกับเช็คชื่อและถามผู้ปกครองเกี่ยวกับการทำใบงานของนักเรียน สอบถามสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ปกครองสงสัย เสนอแนะให้สพฐ.จัดหาอุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่พร้อม ดูวีดีโอเรียนย้อนหลังในรายวิชาที่ไม่สามารถดูได้ในขณะสัญญาณขัดข้อง และครูให้คำแนะนำในรายวิชาที่นักเรียนไม่เข้าใจ
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อม และ หาวิธีดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ครูเตรียมแบบฝึกหัดให้นักเรียนตามความเหมาะสม และหา Link สำหรับการเรียนย้อนหลังให้นักเรียนที่เรียนไม่ทันในแต่ละวันเตรียมใบงาน และแบบฝึก เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำช่วงที่ยังไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โดยสื่อสารกับผู้ปกครองและตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โทรหาผู้ปกครอง ในการสื่อสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ และตารางออกอากาศการเรียนทางไกลให้ผู้ปกครองรับทราบ ครูออกสำรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูนัดผู้ปกครอง พบปะพูดคุยรับ-ส่งใบงานผู้ปกครองที่โรงเรียนทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์และออกติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางบ้านนักเรียน กำหนดวันส่งเอกสาร เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน แนะแนวทางในการเรียนทางไกล
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ผู้ปกครองให้เด็กๆ ทำกิจกรรม ทำใบงานระหว่างที่มีสถานการณ์ของโรคโคโรน่า และสอบถามส่วนที่ไม่เข้าใจเพื่อจะได้สอนบุตรหลานต่อได้ ครูอธิบายใบงานแต่ละวันในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ส่วนผู้ปกครองที่ไม่มีไลน์ ครูจะนำใบงานไปให้ที่บ้านและอธิบายเกี่ยวกับใบงานที่จะทำ ครูส่งลิงค์ ตาราออกอากาศ เพื่อรับชม การเรียนการสอน ทางไกล DLTV ในไลน์กลุ่ม ให้ผู้ปกครองร่วมสอนนักเรียนที่บ้าน แต่หากช่วงนั้นผู้ปกครองไม่ว่างดู ก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองดูย้อนหลัง นอกจากการรับชม การเรียนการสอน ทางไกล DLTV แล้วครูจะ เพิ่มเติมการส่งลิงค์เพลงเด็กอนุบาล นิทาน เด็กๆทำใบงานตามหน่วยการเรียน ในDLTV วันละ 1 แผ่นแล้วให้ผู้ปกครองช่วยสอนการบ้าน ส่งภาพถ่ายมาให้คุณครูดูทางไลน์ เพื่อติดตามผลการทำใบงานและความใส่ใจ ความรับผิดชอบของเด็กๆ ส่งลิ้งค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปกครองสามารถดูย้อนหลัง ให้คำปรึกษาเมื่อไม่เข้าใจติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ มีการพูดคุย สอบถาม และร่วมกันเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านช่องทาง LINE กลุ่มที่ได้ตั้งไว้ ครูติดตามการเรียนของนักเรียน สอบถามจากผู้ปกครองทางแอปพลิเคชั่น Line/ โทรศัพท์ หากมีปัญหาทางการเรียนครูคอยช่วยเหลือแนะนำ ในการรับชมการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม และการทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ตอบคำถาม และตรวจสอบแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่ครูมอบหมาย และ แจ้งนักเรียนให้ติดตาม Link การเรียนย้อนหลังให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจเพิ่มเติม ส่งเนื้อหาให้นักเรียนและอธิบายผ่านเฟสบุ้คหรือ zoom ครูรับชมไปพร้อมกับนักเรียนและคอยแนะนำเพิ่มเติมหรือรับ ฟังปัญหาที่เกิดจากการเรียน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
มีการส่งงาน กิจกรรมต่างๆ ให้ครูดูและตรวจสอบ ส่งภาพนักเรียนทำการบ้านเป็นภาพนิ่ง และ VDO รวมถึงมีการการตรวจการบ้าน นักเรียนมีความรับผิดชอบทำใบงานสำเร็จทุกสัปดาห์ นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในการทำใบงาน โดยมีผู้ปกครองช่วยกำกับติดตามขณะทำใบงาน ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนทุกวันศุกร์ ส่งงานโดยถ่ายภาพส่งทาง LINE ไว้ในอัลบั้มของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งนัดวันเวลาเพื่อนำใบงานมาส่งครู และนำใบงานชุดใหม่กลับไปทำเพิ่มเติม ติดตาม ประเมินผล จากใบงานและสอบถามนักเรียนและผู้ปกครอง ให้คำแนะนำในการเรียน นักเรียนบางส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เมื่อถึงเรื่องเรียนที่เริ่มยากขึ้น นักเรียนเกิดข้อสงสัยในบทเรียน และครูได้ตอบข้อซักถามในเรื่องบทเรียน ให้นักเรียนสรุปโดยทำแบบฝึกและแบบทดสอบ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวนิชานันท์ บุรวัชระไชย )
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0916986315
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายศักดินันท์ ศรีไพร )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0625163541
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑