รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 475 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 55 55 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 53 53 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 71 71 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 60 60 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 64 64 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 62 62 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 58 58 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 52 52 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 475 475 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 17.26
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 60.63
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ใบงาน
จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 89.26
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
คุณครูติดต่อผู้ปกครองให้หนังสือเรียน พร้อมอธิบาย

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47
Line จำนวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 82.11
Facebook จำนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 475 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
ข้อเสนอแนะ
-
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
นัดนักเรียน รับใบงาน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
คุณครู ตรวจสอบ การเข้าเรียนของนักเรียน พร้อมซักถามเกี่ยวกับการเรียน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
คุณครูพูดคุยซักถามนักเรียน นัดเก็บใบงาน ตรวจใบงาน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวนัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0891818961
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0891818961
วันที่ 00 เดือน พ.ศ. 543


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑