รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดโป่งแรด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 71 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 4 2 50.00 2 50.00

 

อนุบาล 2 9 7 77.78 2 22.22

 

อนุบาล 3 11 11 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 66.67 2 33.33  
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 5 45.45 6 54.55  
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 4 44.44 5 55.56  
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 66.67 2 33.33

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 13 9 69.23 4 30.77

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 71 48 67.61 23 32.39

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.11
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ ใบงาน

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 69.01
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ใบงาน
จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1. มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มผู้ปกครองทุกระดับชั้นเมื่อมีปัญหาผู้ปกครองสามารถสอบถามโดยตรงกับครูประจำชั้นได้เลย
2. ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นมีใบงานให้นักเรียนทำ

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18
Facebook จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ เข้าเยี่ยมบ้านเด้กนักเรียน
จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
2. นักเรียนและผู้ปกครองเป็นคนต่างด้าว
3. นักเรียนเป็นเด็กพิเศษ ผู้ปกครองต้องไปทำงานไม่มีเวลาในการดูแล
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ปกครองพยายามสอนเน้นการทำใบงาน
2. ครูประจำชั้นใช้วิธีการอัดเสียงพูดเพื่อสื่อสารกัน และเน้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
3. ผู้ปกครองพยายามสอนเน้นการทำใบงาน ถ้าไม่เข้าใจผู้ปกครองสามารถพานักเรียนเข้ามาสอบถามหรือเรียนกับครูที่โรงเรียนได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1.1 ผู้บริหารและคณะครูประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.2 จัดเตรียมแบบฝึก ใบกิจกรรม
1.3 ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองทางช่องทางโทรศัพท์ Facebook Line
1.4 สร้างกลุ่มไลน์ระดับชั้นเรียน
1.5 นัดผู้ปกครองและนักเรียนมารับใบงาน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
2.1 ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนติดต่อสื่อสารทางกลุ่มไลน์ เพื่อแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการสอนทางไกล DLTV
2.2 ครู ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเรียนการสอน DLTV ของนักเรียนที่บ้าน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมได้ ตามที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ตามการเรียนการสอน DLTV

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาววัชรา ประมวญ )
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0863155789
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑