รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดโขมง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 30 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 2 2 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 3 3 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 30 30 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
-

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
Line จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
Facebook จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ปัญหาและอุปสรรคที่ทางโรงเรียนพบในการที่นักเรียนได้รับชมการเรียนการสอนทางไกล DLTV จากการที่คุณครูได้เก็บแบบฝึกหัดพบว่านักเรียนโดยส่วนใหญ่ไม่ทำแบบฝึกหัด เนื่องจากไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำชี้แนะกับเด็กได้ นักเรียนขาดความรับผิดชอบและมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา คุณครูจะทำการสอนให้ครบตามเนื้อหาของหลักสูตรในช่วงเปิดภาคเรียนมีการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับเด็กหลังจากจบบทเรียนแล้วเด็กไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
คุณครูมีการแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนล่วงหน้าก่อนถึงวันที่นักเรียนจะได้รับชมการเรียนการสอนทางไกล DLTV และก่อนถึงเวลาเข้าเรียนคุณครูจะมีการโทรศัพท์สอบถามจากผู้ปกครองก่อนการรับชมถึงวิชาที่จะเริ่มเรียน และความพร้อมในการเรียนของนักเรียนรวมทั้งปัญหาในการรับชม
2. ระหว่างการเรียนการสอน
คุณครูโทรศัพท์สอบถามผู้ปกครองเป็นระยะถึงการเรียนของนักเรียน โดยสอบถามถึงปัญหาและข้อติดขัดจาการรับชมการเรียนการสอนทางไกล DLTV และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองก่อน ถ้ามีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูหรือผู้ปกครองได้
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
คุณครูได้มีการติดต่อสอบถามติดตามการเรียนจากผู้ปกครองผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ ไลน์ หรือ Facebook กับผู้ปกครองในตอนเย็น เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนของนักเรียน โดยครูจะติดต่อผู้ปกครองทุกวัน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวอัจฉรา เจนการ )
ตำแหน่ง ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0806312121
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวสุฑารัตน์ ขีณาวัฒ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0624765848
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑