รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดแสลง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 214 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 29 8 27.59 21 72.41

 

อนุบาล 3 28 8 28.57 20 71.43

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 25 5 20.00 20 80.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 31 6 19.35 25 80.65  
ประถมศึกษาปีที่ 3 31 7 22.58 24 77.42  
ประถมศึกษาปีที่ 4 25 6 24.00 19 76.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 18 6 33.33 12 66.67

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 27 5 18.52 22 81.48

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 214 51 23.83 163 76.17

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.62
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 99.07
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
จัดเตรียมเอกสารการเรียนให้นักเรียนและจัดขออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนที่ขาดอุปกรณ์

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 81.31
Line จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 44.39
Facebook จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
นักเรียนมีเนื้อหาสาระที่ไม่เข้าใจค่อนข้างมาก เรียนตามไม่ทัน เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียว
ข้อเสนอแนะ
ครูให้นักเรียนจดข้อคำถามและสอบถามเมื่อพบครู
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ประชุมคณะคณะครูและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการจัดการเรียน และมอบหมายให้ครูเตรียมเอกสารให้กับนักเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเพื่อเช็คเวลาเรียนก่อนเข้าเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ครูตรวจเช็คนักเรียนก่อนการเรียนเริ่ม เพื่อลงเวลาเรียนและตรวจสอบความพร้อมก่อนการเรียน ครูรับชมการเรียนพร้อมๆกับนักเรียนและสรุปเนื้อหาเพื่ออธิบายเพิ่มเติม
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
ครูนัดแลกเปลี่ยนเอกสารและแบบฝึกหัดที่ใช้ในการเรียนชั่วโมงถัดไป และติดตามผลและปัญหาที่ได้รับ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายปรเมศร์ ผลอุดม )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายวันชัย แก้วมณี )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑