รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 290 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 14 14 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 18 16 88.89 2 11.11

 

อนุบาล 3 29 28 96.55 1 3.45

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 38 38 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 41 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 37 37 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 38 38 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 37 37 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 38 38 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 290 287 98.97 3 1.03

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.62
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 31.72

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 67.24
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 31.72
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ทำใบงาน และแบบฝึก
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ให้ผู้ปกครองจัดเตรียมโต๊ะ กเาอี้ให้บุตรหลาน หากที่บ้านไม่มีให้หาอุปกรณ์อื่นที่สามารถแทนกันได้มาใช้เป็นให้เด็กเกิดความสะดวกสบายในการเรียน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 95.17
Line จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 68.28
Facebook จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 68.97
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างไม่มีเวลาให้บุตรหลานนั่งดูทีวีได้ทั้งวัน เด็กไม่เข้าใจเนื้อหา ตามที่ครูสอนไม่ทัน
ข้อเสนอแนะ
ผู้ปกครองแบ่งเวลาจากการทำงานมาสอนบุตรหลาน ปรึกษาครูประจำวิชา เพื่อให้สามารถทำแบบฝึกได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1.โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา
2. ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา เพื่อให้ครูได้ทราบกลุ่มเด็ก ตั้งกลุ่มLine เพื่อไว้ติดต่อประสานงาน
3.จัดทำตารางการเรียนการสอนของ DLTV ของแต่ละระดับชั้นเรียน
4.ครูศึกษารายละเอียดรายวิชา ศึกษาแผนการสอน จัดทำชุดใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม จัดชุดรายสัปดาห์ ตามความเหมาะสม
5.ประสานแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับตารางเรียน นัดหมายการรับสื่อ การส่งงาน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1. ครูดูรายการพร้อมกับนักเรียน และจดบันทึกสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะต้องปรับแก้ชี้แจ้ง
2. ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม สื่อสารกับนักเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบความสนใจ ความพร้อมของเด็กๆ ในการเรียนการสอนทางไกล และช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถามระหว่างการเรียนการสอนทางไกล
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
ครูลงพื้นที่ พบปะผู้ปกครอง พบปะนักเรียน สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนทางไกล แล้วหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และเก็บรวบรวมใบงานที่เด็กๆทำแล้วไปตรวจและส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไป

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวจีรภา รอดพล )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑