รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 21 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 4 4 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 2 2 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 83.33 1 16.67  
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 21 20 95.24 1 4.76

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
คุณครูเข้าเยี่ยมบ้าน ให้นักเรียนไปเรียนกับเพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้ๆ หรือบ้านญาติ ที่โทรทัศน์สามารถรับสัญญาณได้ กรณีที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในช่วงเวลาเรียน ก็แนะนำให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับชมในช่วงรีรัน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10
Line จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
นักเรียนไม่มีกล่องรับสัญญาณ
ข้อเสนอแนะ
ให้นักเรียนจากโทรศัพท์และไปดูบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
- สำรวจอุปกรณ์ที่บ้านของนักเรียนทุกคน
- เตรียมแบบฝึกหัด ใบความรู้ อุปกรณ์การเรียน ใส่แฟ้มเอกสาร (1 สัปดาห์)
- มอบแฟ้มเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง นัดหมายเวลาเรียน และส่งเอกสารกลับให้ครูในวันศุกร์ พร้อมรับแฟ้มใบงาน แบบฝึกหัดในสัปดาห์ต่อไป
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ติดต่อผู้ปกครอง ให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางสอน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามทางไลน์กลุ่ม หรือโทรศัพท์
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนบางคนอยู่ในชั้น ป.1 ป.2 ยังช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และมีความรับผิดชอบไม่มากนัก ผู้ปกครองไม่มีความรู้ ไม่มีเวลาดูแล ครูต้องสอนทบทวนในวันเปิดเรียนจริง

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวเยาวลักษณ์ กากี )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวอำพร คงเจริญ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑