รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดเนินสูง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 129 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 11 8 72.73 3 27.27

 

อนุบาล 3 18 11 61.11 7 38.89

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 13 86.67 2 13.33  
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 13 86.67 2 13.33  
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 14 82.35 3 17.65  
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 10 62.50 6 37.50

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 21 17 80.95 4 19.05

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 16 14 87.50 2 12.50

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 129 100 77.52 29 22.48

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.53

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 62.02
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 77.52
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.48

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมกับนำใบความรู้ ใบงาน ไปให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับชม

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02
Facebook จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
นักเรียนทำใบงานไม่เสร็จ เรียนไม่เข้าใจ
ข้อเสนอแนะ
ให้นักเรียนทำเฉพาะใบงานที่เข้าใจ หากไม่เข้าใจให้มาปรึกษาครูประจำชั้นในช่วงเปิดเรียน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
 ครูจัดทำชุดใบงาน สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ จัดเป็นชุดรายสัปดาห์ พร้อมกับทำแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้และกำหนดช่วงเวลาที่จะประเมิน
 ครูประสานแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับตารางเรียน การเข้าชมตามช่องสัญญาณต่างๆและนัดหมายการรับใบงาน - ส่งงาน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
 ครูสื่อสารกับนักเรียน/ผู้ปกครองหลังการเรียนในแต่ละวิชาเพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
 ครูปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหา ปัญหาที่พบ แก้ปัญหาไปในแนวทางที่เหมาะสม
 ครูวัดและประเมินผลตามรูปแบบ แนวทางและช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 ครูเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
 ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน/เรื่องที่เรียนโดยใช้การทดสอบ การซักถาม การมอบหมายงานให้แก่นักเรียนโดยการสรุปความรู้ที่ได้รับโดยการถ่ายทอดลงในกลุ่มการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เป็นชิ้นงาน /โครงงานตามความเหมาะสม
 เมื่อครูได้ทำการวัดและประเมินผลแล้ว หากพบว่า เรื่องใด/สาระใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ให้สอนทบทวน เพิ่มเติม มอบหมายงานเพิ่มให้ครบถ้วน
 นำข้อคิดเห็นหรือประเด็นที่เป็นปัญหามาพิจารณาการสอนเพิ่มเติมตามความสามารถของนักเรียน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวยอแสง รัตตนัย )
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0817822399
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายสุธี พรมาธิ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0819824388
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑