รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดเนินยาง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 66 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 6 6 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 10 10 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 0 0.00 8 100.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 66 58 87.88 8 12.12

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ DLTV และแบบฝึกหัด
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30
Facebook จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
สำหรับคุณครูแล้วการเรียน DLTV ไม่ใช่ปัญหาแต่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการสอนของครู รวมทั้งทำให้ครูหันมาสนใจกระบวนการสอนที่จะทำให้นักเรียนได้ความรู้มากที่สุด
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
๑. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
๒. จัดเตรียมผังรายการ DLTV ช่วงวันที่ ๑๘ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ให้นักเรียนเตรียมความพร้อม
๓. จัดทำตารางเข้าเรียนของยักเรียน
๔. ครูจัดเตรียมเอกสารใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียน
๕. จัดเตรียมวัดประเมินผลท้ายหน่วย
๖. ประสานแจ้งนัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนแจ้งเกี่ยวกับการตารางการเรียนและนัดหมายวันรับส่งงาน คือ..วันจันทร์มารับใบงาน และวันศุกร์ให้นำใบงานมาส่ง
๗. นัดหมายผู้ปกครองในการประสานงานกรณีที่มีปัญหาต้องการปรึกษาครูประจำชั้น เช่น ทางโทรศัพท์,ทาง LINE หรือ Facebook
2. ระหว่างการเรียนการสอน
๑. ครูดูรายการจัดการเรียนการสอนในชั้นที่ตนเองดูแลและจดบันทึกประเด็นที่ต้องชี้แนะเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ
๒. ครูติดตามเพื่อตรวจสอบความสนใจ,ความเข้าใจ,และตอบข้อซักถามของนักเรียน
๓. ประเมินผลหลังการเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจ
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
๑. ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากใบงานและให้นักเรียนสรุปงานที่ทำตามความเข้าใจของตนเอง
๒. จากการประเมินพบว่ามีสาระไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจ ครูประจำชั้นสอนเพิ่มเติมทบทวนใบงานใหม่
๓. นำประเด็นในช่วงของการฝึกปฏิบัติจริง มาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้ทำการทดลองและปฏิบัติเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวนิภาภรณ์ ช่างไถ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑