รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดเขาวงกต

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 111 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 0 14 0.00 -14 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 18 0.00 -18 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 18 94.74 1 5.26  
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 19 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 12 600.00 -10 -500.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 0 15 0.00 -15 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 87.50 1 12.50

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 111 103 92.79 8 7.21

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.53
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.74

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.74
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 92.79
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1.ทำใบงานที่ครูจัดหาให้
2.ครูและผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจในการทำใบงาน แบบฝึกหัด
3.ให้นักเรียนไปเรียนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงในระดับชั้นเดียวกัน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08
Line จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1.บางครอบครัวไม่มีอุปกรณ์รับชม รับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ แก้ไขโดยให้เรียนกับเพื่อนบ้านที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน
2.ผู้ปกครองบางคนต้องทำงานไม่มีเวลาดูแลนักเรียน จึงให้ญาติดูแลแทน
3.ผู้ปกครองบางคนต้องทำงานไปด้วย ดูแลการเรียนของนักเรียนไปด้วยทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง จึงต้องดูผ่านแอปพลิเคชั่น หรือยู
ทูปในช่วงเวลาย้อนหลัง
4.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำงาน จึงให้ลูกหลานอยู่ในการดูแลของ ปู่ย่า ตายาย บางครั้งไม่เข้าใจ
บทเรียน ครูและผู้ปกครองจึงต้องช่วยกันอธิบายในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจในภายหลัง
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดหากล่องรับสัญญาณที่สามารถรับชม DLTV ได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. ให้ผู้ปกครองกระตุ้นเตือนการเข้าเรียน
2. เตรียมใบงาน สื่อต่างๆ ให้พร้อม
3. ประสานแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน นัดหมายการรับ การส่งงาน การติดต่อประสานงานกับครูและ
โรงเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1. ครูดูรายการ DLTV พร้อมกับนักเรียน จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้นักเรียนใน
ภายหลัง
2. ผู้ปกครองคอยแนะนำและกระตุ้นให้นักเรียนทำกิจกรรมตามโรงเรียนต้นทาง
3. หลังการเรียนแต่ละวิชา สุ่มติดตาม สื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ความ
เข้าใจ หากมีปัญหาให้จดบันทึกรายละเอียด เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป หรือออกไปพบ
ผู้ปกครองที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาทันที
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1. นักเรียนทบทวนบทเรียน
2. ผู้ปกครองสอนซ่อมเสริมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ
3. ในทุกสัปดาห์ มีการพบผู้ปกครองเพื่อทราบปัญหาในการเรียน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันพร้อม

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางกาญจนา แก้วเกตุ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายสุวิทย์ โพธิจักร์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑