รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 130 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 2 0 0.00 2 100.00

 

อนุบาล 2 16 12 75.00 4 25.00

 

อนุบาล 3 17 13 76.47 4 23.53

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 16 80.00 4 20.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 16 94.12 1 5.88  
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 17 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 15 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 14 14 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 12 12 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 130 115 88.46 15 11.54

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 46.92

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 59.23
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 83.85
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 77.69
Line จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92
Facebook จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 58.46
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
เด็กเล็กเกินไปที่จะเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองไม่มีเวลา นักเรียนอยู่ต่างจังหวัด นร.ไม่เข้าใจเนื้อหาไม่สามารถทำใบงานได้
ข้อเสนอแนะ
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองทำใบงานแจกใบงานให้ผู้ปกครองมารับใบงานที่โรงเรียนสัปดาห์ละครั้ง
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ดูตามช่องทางที่สามารถเข้ารับชมได้ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์ ครูติดตามการรับชมทางไลน์ทางโทรศัพท์
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
เด็กๆทำใบงานแล้วเอามาส่งในวันสุดสัปดาห์ครูตรวจงานแล้วแจกใบงานในสัปดาห์ต่อไป

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางพรรณา อารีพล )
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 00 เดือน พ.ศ. 543


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑