รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดหมูดุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 34 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 7 7 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 34 34 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ เอกสารใบงาน

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 73.53
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ทำเอกสารใบงาน
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94
Facebook จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. นักเรียนไม่มีอุปกรณ์รับชม
2. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน /ต้องออกไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว
3. นักเรียน และผู้ปกครองมีความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ น้อยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. กรณีนักเรียนไม่มีอุปกรณ์รับชม : รอการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด/ระยะนี้แก้ไขด้วยการจัดทำเอกสารใบงาน และแบบฝึกหัดตามเนื้อหาจาก DLTV ให้เรียนที่บ้าน / ครูติดตามเยี่ยมบ้านและสอนเสริมรายบุคคลหรือ นัดกลุ่มย่อยสอนเสริมโดยยึดหลักเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing ต้านภัย covid-19
2. กรณีผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน : แก้ไขด้วยการจัดทำเอกสารใบงาน และแบบฝึกหัดตามเนื้อหาจาก DLTV ให้เรียนที่บ้าน และรอเวลาที่ผู้ปกครองเลิกงานกับมาช่วยตรวจทานในการทำเอกสารใบงาน
3. กรณีนักเรียน และผู้ปกครองมีความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ น้อยมาก : แก้ไขด้วยการจัดการสอนเสริมเพิ่มเติม
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
มอบหมายใบงานให้นักเรียน ติดตามแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนทางไกลที่บ้านของนักเรียนที่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการเข้าเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ไลน์ โทรศัพท์ เก็บใบงาน มาตรวจ และอื่น ๆ
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
ตรวจใบงาน สอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล รายงานผลการดำเนินการ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางจีรภา นิธิวิโรฒ )
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดหมูดุด
เบอร์โทรศัพท์ 0890400605
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายสุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0645945224
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑