รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดหนองสีงา

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 31 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 9 7 77.78 2 22.22

 

อนุบาล 3 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 80.00 1 20.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 60.00 2 40.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 50.00 1 50.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 31 25 80.65 6 19.35

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- กรณีที่บ้านนักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์การรับชมออนไลน์ ทางโรงเรียนแก้ไขโดยให้นักเรียนรับชมออนไลน์กับบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกัน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61
Line จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13
Facebook จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
- บ้านนักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์ในการรับชมออนไลน์
- ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์
- นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ จึงไม่ได้รับการดูแลในเรื่องการเรียนออนไลน์เท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
- อยากให้ สพฐ. สนับสนุนอุปกรณ์ในการรับชมออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่บ้านไม่มีอุปกรณ์รับชม
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ก่อนการเรียนออนไลน์ ทุกวันศุกร์ครูจะนำใบงานไปแจกนักเรียน พร้อมทั้งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ระหว่างเรียน นักเรียนตั้งใจเรียนพร้อมนำใบงานขึ้นมาศึกษาพร้อมกับรับชมออนไลน์ไปด้วย
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
หลังรับชมออนไลน์เสร็จ นักเรียนจะนำใบงานขึ้นมาทำ (ทุกวันศุกร์ครูจะนำใบงานใหม่มาแจกและนำใบงานเก่ากลับมาตรวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวเปรมกมล อิ่มรัตน์ )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0800838705
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายสามารถ จิตณรงค์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0805399593
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑