รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดหนองคัน

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 180 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 14 0 0.00 14 100.00

 

อนุบาล 3 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 19 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 16 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 17 17 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 20 20 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 18 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 17 100.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 180 166 92.22 14 7.78

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
คุณครูแจกใบงานพร้อมใบความรู้ให้นักเรียนไปทำที่บ้าน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33
Line จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
นักเรียนไม่สามารถเรียนได้เพราะ ..
1. ผู้ปกครองเดินทางไปภาคใต้เก็บทุเรียนบุตรอยู่กับตายายย่า ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง เพราะ ไม่สามารถกำกับดูแลและสอนหลานได้ เนื่องจากอ่านเขียนไม่คล่อง
2. ผู้ปกครองทำงานไม่มีเวลาควบคุม
3. อุปกรณ์รับสัญญาณในการเรียนไม่พร้อม
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดอุปกรณ์ให้นักเรียนในการเรียน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนสำรวจความพร้อมความต้องการต่าง ๆ การนัดหมายรับงานและส่งงาน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ครูให้คำปรึกษาช่วยบอกช่องทางในการเรียน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
ครูนัดหมายการส่งงานและรับงานในสัปดาห์ต่อไป

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวอารียา ศรีสมัย )
ตำแหน่ง นายทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ 0861469880
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายมนตรี วัฒฐานะ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑