รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดวังหิน

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 90 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 12 12 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 12 12 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 11 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 90 90 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
แนวทางแก้ไขเรื่องความพร้อมของเด็กที่ขาดอุปกรณ์การเรียนต่างๆนั้น ทางโรงเรียนได้จัดหาเพิ่มเติมให้กับเด็กเป็นบางอย่างเช่นอุปกรณ์การเรียนบางอย่างเช่นสี ดินสอ ปากกา หรืออื่นๆที่ทางโรงเรียนพอจะจัดหาได้เพื่อให้เด็กได้มีความพร้อมในการเรียนทางไกล

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
Facebook จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
แนวทางแก้ไขเรื่องความพร้อมของเด็กที่ขาดอุปกรณ์การเรียนต่างๆนั้น ทางโรงเรียนได้จัดหาเพิ่มเติมให้กับเด็กเป็นบางอย่างเช่นอุปกรณ์การเรียนบางอย่างเช่นสี ดินสอ ปากกา หรืออื่นๆที่ทางโรงเรียนพอจะจัดหาได้เพื่อให้เด็กได้มีความพร้อมในการเรียนทางไกล
ข้อเสนอแนะ
การไปเยี่ยมบ้านเด็กนั้นไม่ควรไปคนเดียวควรจับคู่ไปหรือเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเข้าเยี่ยมบ้านเด็กและควรโทรนัดผู้ปกครองก่อนเข้าเยี่ยมบ้าน ในช่วงฤดูฝนครูประจำชั้นบางห้องอาจจะนัดผู้ปกครองบางคนที่สะดวกมีรถยนต์ให้มารับใบงานและส่งใบงานที่โรงเรียนเป็นบางคน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ผอ.และคณะครูร่วมประชุมและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานปัญหาที่พบเจอและหาวิธีแก้ไข
และจัดเตรียมใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับเด็ก
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ระหว่างการเรียนการสอนครูได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กและได้จัดทำใบงานของสัปดาห์ต่อไปเพื่อไปให้เด็ก และสอบถามถึงปัญหาหาที่ผู้ปกครองและเด็กพบระหว่างการเรียนโดยครูให้คำแนะนำกับเด็กและผู้ปกครองถึงแนวทางแก้ไข
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
หลังจากจัดการเรียนการสอนครบหนึ่งสัปดาห์แล้วนั้นครูประจำชั้นจะเตรียมใบงานของสัปดาห์ถัดไปเพื่อไปให้เด็กได้เรียนในสัปดาห์ถัดไปและได้นำใบงานเก่าของเด็กกลับมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเและเป็นการประเมินผลงานของเด็กแต่ละคนด้วย

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวธัญยรัชต์ ผลประเสริฐ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายอุทิศ แสงผ่อง )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑