รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดรำพัน

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 166 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 25 24 96.00 1 4.00

 

อนุบาล 3 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 14 87.50 2 12.50  
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 23 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 9 90.00 1 10.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 17 17 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 19 90.48 2 9.52

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 7 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 15 100.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 166 160 96.39 6 3.61

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.73
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 41.57

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.61

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 54.82
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 41.57
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 76.51
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.49

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
แจกหนังสือเรียน ใบความรู้ ใบงาน ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการดูแลนักเรียนโดยแบ่งเวลาช่วยสอนนักเรียนทำใบงาน ดูกิจกรรมตามที่คุณครูต้นทางสอน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 98.19
Line จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.12
Facebook จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.05
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ เยี่ยมบ้าน , ติดต่อเบอร์โทรศัพท์นายจ้าง
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในการเรียน การทำใบงานต่างๆ เนื่องจากต้องทำงานเลี้ยงชีพ และไม่สามารถอธิบายเนื้อหาบางส่วนเนื่องจากไม่เข้าใจ อีกทั้งบ้านของนักเรียนเป็นบ้านสวนทำให้ไม่ค่อยมีสัญญาณ
ข้อเสนอแนะ
คุณครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้แบบฝึกหัดนักเรียน และชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการดูแลนักเรียนโดยแบ่งเวลาช่วยสอนนักเรียนทำแบบฝึกหัด ดูกิจกรรมตามที่คุณครูต้นทางสอน และปรึกษาครูที่ปรึกษา
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
คุณครูแจกใบความรู้ และแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่าน DLTV พร้อมอธิบายวิธีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และอธิบายการเข้ารับชมการเรียนการสอน ตามคุณครูต้นทางก่อนเริ่มการเรียนการสอน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ดิจิตอล สมาร์ทโฟน เป็นต้น และมีการเช็คชื่อการเข้าเรียน และส่งหลักฐานให้คุณครู โดยมีคุณครูคอยประสานงานกับผู้ปกครองผ่านช่องแชททางไลน์ โทรศัพท์ เมื่อเกิดข้อสงสัยระหว่างการทำกิจกรรม
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
คุณครูนัดเยี่ยมบ้าน และนัดส่งใบงานเมื่อนักเรียนเรียนจบรายสัปดาห์ ครูสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่เข้าใจ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาววันทนา เจริญทรัพย์ )
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายประเสริฐ กำเลิศทอง )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑