รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดพลับพลา

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 539 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 0 0 0.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 60 49 81.67 11 18.33  
ประถมศึกษาปีที่ 2 59 48 81.36 11 18.64  
ประถมศึกษาปีที่ 3 66 53 80.30 13 19.70  
ประถมศึกษาปีที่ 4 49 42 85.71 7 14.29

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 50 41 82.00 9 18.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 65 55 84.62 10 15.38

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 70 50 71.43 20 28.57

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 68 49 72.06 19 27.94

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 52 44 84.62 8 15.38

 

รวมทั้งหมด 539 431 79.96 108 20.04

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 15.77
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 7.05
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 50.09

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 49.72
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 441 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1. เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณในการรับชม
2. แนะนำช่องทางการรับชมสัญญาณการเรียนทางไกล ให้ความรู้ สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการรับชมเพื่อหาทางแก้ไข
3. แนะนำการเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ในการเรียน
4. จัดทำใบความรู้ ใบงานและแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ที่บ้าน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 95.92
Line จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 40.45
Facebook จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในการเรียน
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เพื่อมาทำงาน พอช่วงปิดเทอมก็เดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้
3. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน รายได้ไม่พอที่จะซื้ออุปกรณ์ หรือเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
4. อุปกรณ์ในการรับชมไม่มี ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนขณะเรียน
5. นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบ และขาดสมาธิในการเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการรับชมให้กับครอบครัวที่ขาดแคลน
2. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียนในช่วงการเรียนการสอนทางไกล
3. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. ศึกษาบทเรียนและเตรียมความพร้อมตามชั้นเรียนและรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดเตรียมแฟ้มงาน ใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด และแบบบันทึกเวลาเรียน
3. ออกเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการรับชมของนักเรียน
4. จัดเตรียมตารางสอน และเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยตั้งกลุ่มไลน์ประจำห้อง โทรศัพท์ และ Facebook
5. นัดหมายผู้ปกครองในการมารับใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด ก่อนเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1. ครูผู้รับผิดชอบวิชาที่สอน ตรวจสอบความพร้อมก่อนเรียน โดยการเช็คชื่อนักเรียนก่อนเรียน
2. ครูรับชมการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับนักเรียน ให้คำแนะนำ และดูแลนักเรียนขณะเรียน
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคขณะรับชม เพื่อปรับแก้ไขในครั้งต่อไป
4. ผู้ปกครองดูแลและติดต่อสื่อสารกับครู รายงานความสนใจ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักเรียน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1. ครูติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและการเรียนของนักเรียน
2. ครูสรุปประเด็นการเรียนรู้ สอบถามและทดสอบความเข้าใจของนักเรียน
3. นัดผู้ปกครองและนักเรียนส่งใบงานและแบบฝึกหัด ให้ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
4. สรุปผลการเรียน แนะนำให้นักเรียนรับชมย้อนหลัง เพื่อทบทวนและศึกษาเนื้อหาในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจหรือเรียนไม่ทัน
5. นัดพบปะผู้ปกครองหรือออกเยี่ยมบ้านเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและหาทางแก้ไข
6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายพีระพล ช่างเรือ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑