รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดพลับ

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 52 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 7 7 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 5 5 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 52 52 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46
Facebook จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1) จัดครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา เพื่อให้ครูได้ทราบกลุ่มเด็ก
2) พิจารณาผังรายการ DLTV ช่วงวันที่ 22 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 63 ซึ่งมีรายละเอียดผังรายการ แผนการสอน และ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงในเว็บไซต์
3) จัดทำตารางการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียน/ตารางการเรียนของแต่ละชั้นปี/ตารางการดูแลนักเรียนของครู
4) จัดทำตารางเรียนของนักเรียนแต่ละห้องเรียน พร้อมรายชื่อครูผู้ดูแล
5) ครูศึกษารายละเอียดรายวิชาในเว็บไซต์ DLTV ศึกษาแผนการสอน และกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง เพื่อเรียบ เรียงหน่วยการเรียนรู้/สาระหรือเรื่องที่เด็กจะเรียน และสิ่งที่ต้องเตรียม (สื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกการบ้าน)
6) จัดทำชุดสื่อใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดที่คัดเลือกแล้ว จัดชุดรายสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม
7) เตรียม/จัดทำแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ (รายหน่วยการเรียนรู้/ รายตัวชี้วัด) กำหนดช่วงเวลาที่จะประเมิน
8) ประสานแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับตารางเรียน ชื่อครูผู้ดูแลแต่ละห้องเรียน แต่ละวิชา
นัดหมายการรับสื่อ การส่งงาน การติดต่อประสานงานกับครูและโรงเรียน การพบครูตามนัด
9) ตรวจสอบระบบ/วิธีการสื่อสารกับนักเรียน/ผู้ปกครอง
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1) ครูดูรายการพร้อมกับนักเรียน และจดบันทึกสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะต้องปรับแก้ชี้แจงทำความเข้าใจเติมเต็มให้นักเรียนในครั้งต่อไป หรือภายหลัง
2) หลังการเรียนแต่ละวิชา สุ่มติดตาม สื่อสารกับนักเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจ ช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถามรับฟังความคิดเห็นนักเรียนและผู้ปกครอง
3) ปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหา/อุปสรรคและอยู่ในวิสัยที่แก้ไขหรือปรับปรุงได้
4) วัดหรือประเมินผลการเรียนตามรูปแบบ แนวทางและช่วงเวลาที่กำหนดไว้
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1) ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน/เรื่องที่เรียน โดยใช้การทดสอบ การซักถาม การมอบหมายงาน ให้สรุปหรือถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือการให้ทำโครงงาน
2) หากประเมินแล้ว พบว่ามีสาระ/เรื่องใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สอนทบทวน สอนเพิ่มเติม หรือสอนใหม่ และมอบหมายงานเพิ่มจนครบถ้วน
3) นำประเด็น/ข้อคิดเห็นที่บันทึกไว้ช่วงชมการสอนโดยเฉพาะการฝึก/การลงมือปฏิบัติจริง งานกลุ่มที่ขาดหายไปมาพิจารณาจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน หรือเพิ่มขึ้นตามความสามารถของนักเรียน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายปรีชาพล นวนสุทธิ์ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางพรรณรุจี สะอาด )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑