รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 182 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 6 1 16.67 5 83.33

 

อนุบาล 3 21 5 23.81 16 76.19

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 6 28.57 15 71.43  
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 3 21.43 11 78.57  
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 0 0.00 14 100.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 4 25.00 12 75.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 15 5 33.33 10 66.67

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 14 3 21.43 11 78.57

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 9 40.91 13 59.09

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 5 29.41 12 70.59

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 8 36.36 14 63.64

 

รวมทั้งหมด 182 49 26.92 133 73.08

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.63
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 50.55

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 87.36
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
รออุปกรณ์จัดสรร ทำแบบฝึก ใบงาน ตามครูจัดให้ส่งทุกสัปดาห์ สามารถปรึกษาครูทางไลน์ และทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อ

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 93.41
Line จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79
Facebook จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียน นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ที่ครูแจก แล้วทำใบงานส่งครู โดยสามารถโทรศัพท์ปรึกษาข้อสงสัยในใบงานกับครูประจำวิชาได้ตลอด
ข้อเสนอแนะ
ครูผู้สอน ให้นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีเวลา มารวมกลุ่มกัน แล้วเลือกสถานที่เรียนรวม เช่นบ้านเพื่อนที่มีความพร้อม หรือหอประชุมโรงเรียนแล้วครูผู้สอนหรือครูเวรเป็นผู้ดูแล
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
รูปผู้สอนเตรียมใบความรู้ ให้นักเรียนเพื่อประกอบการเรียนการสอนเป็นรายสัปดาห์ และให้คำแนะนำในการทำใบงาน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยครูผู้สอนในรายวิชาควรให้คำแนะนำเพิ่มเติม
2. ระหว่างการเรียนการสอน
รูปเยี่ยมบ้านสำรวจความพร้อมระบบการเรียนออนไลน์ และยากสำหรับนักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล การถามข้อสงสัยก็ไม่สามารถทำได้
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
รูปเยี่ยมบ้านตรวจและ แจกใบงาน แบบฝึกหัดเพิ่ม และติดตามผลการเรียน นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองที่พานักเรียนออกไปทำงานด้วย ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนและแจกใบงาน นักเรียนบางส่วนครูนัดมาเรียนในช่วงครูอยู่เวร

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางปณิตา วรัจฉรียกุล )
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0873973345
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวเอื้อจิต หงวนเสงี่ยม )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑