รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดท่าแคลง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 87 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 10 8 80.00 2 20.00

 

อนุบาล 3 13 11 84.62 2 15.38

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 62.50 3 37.50  
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 15 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 80.00 2 20.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 81.82 2 18.18

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 13 10 76.92 3 23.08

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 71.43 2 28.57

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 87 71 81.61 16 18.39

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 75.86
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 86.21
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1. ให้นักเรียนรับชม DLTV กับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เคียงระดับชั้นเดียวกันและมีผู้ปกครองดูแล
2. รับชมรอบรีรันในช่วงที่ผู้ปกครองพร้อมดูแล
3. หากไม่สามารถรับชมได้จริงๆ ให้ผู้ปกครองพานักเรียนทบทวนบทเรียนจากการทำแบบฝึกหัดที่ครูแจกให้

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66
Line จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45
Facebook จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. ผู้ปกครองไม่เข้าใจในเนื้อหาที่บุตรหลานเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ สังคมศึกษา จึงทำให้สอนบุตรหลานไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหานักเรียนทำใบงานไม่ได้ตามมา วิธีการแก้ไขปัญหาคือ ให้ผู้ปกครองติดต่อหาครูประจำชั้นหรือ เข้ามาสอบถามครูที่โรงเรียน โดยครูจะคอยอธิบายเนื้อหาให้ผู้ปกครองอย่างละเอียด โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้เรียนรู้จากครูและสอนให้นักเรียนเข้าใจต่อไป
2. นักเรียนบางคนทำใบงานไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
-
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ครูเตรียมใบงานตาม DLTV ไว้ให้นักเรียนและนำไปให้นักเรียนตามบ้าน พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหา
ในบทเรียนไปด้วย ในบางครอบครัวสะดวกที่จะมารับที่โรงเรียนก็สามารถมารับที่โรงเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ระหว่างการเรียนการสอน ครูมีการติดต่อกับผู้ปกครองในระหว่างการเรียนการสอน และครูทำการเช็คชื่อนักเรียนและสอบถามปัญหาของนักเรียนในการเรียนผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่นักเรียนพบในการเรียน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนทุกคนทำใบงานตามการเรียนการสอนของ DLTV เมื่อทำครบ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้นักเรียนนำใบงานมาส่งครูที่โรงเรียนทุกวันศุกร์ พร้อมกับรับใบงานของสัปดาห์ถัดไปกลับไปทำ
- ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการทำใบงานให้กับนักเรียน เพราะนักเรียนบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจในใบงานที่ทำจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำใบงาน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวบุษยมาส เลิศศิริธรกุล )
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0949658529
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวเตือนใจ มีสุข )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0868442087
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑