รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดท่าศาลา

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 47 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 5 5 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 2 2 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 7 7 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 47 47 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 63.83
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87
Line จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 46.81
Facebook จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
คณะครูได้มีการเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV และหลังจากที่ได้ตรวจชิ้นงานเด็กที่ส่งกลับมา ครูได้ศึกษาเนื้อหาการเรียนการสอนที่นักเรียนเรียน และสาระบางชั้นเรียนมีเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกขึ้น ทำให้ทำไมได้ ทำให้ครูประจำชั้นต้องเพิ่มแบบฝึกทักษะอื่นๆเข้าไป เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ในช่วงระหว่างการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสัปดาห์ที่ 6 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 นั้น ครูประจำชั้นมีการรายงานและติดตามนักเรียนในชั้นทุกคน มีการโทรศัพท์ไปเช็คชื่อจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นปกติ แต่จะเป็นการรายงานผ่านลิงค์ออนไลน์เพื่อสะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารทราบ หลังการเรียนการสอนเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยก็จะสามารถถามเข้ามาในกลุ่ม Facebook จากนั้นครูก็จะอธิบายเป็นข้อความหรือคลิปเสียง
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
เนื่องในทุกวันพฤหัสบดีจะมีตลาดนัดขายของหน้าโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีกำหนดการนัดหมายให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนนำแฟ้มที่ได้ทำใบงานแบบฝึกเสร็จแล้วมาส่ง และนำแฟ้มเอกสารและแบบฝึกในช่วงสัปดาห์ต่อไป และคุณครูประชั้นก็ได้นำใบงานและแบบฝึกที่เด็กทำเสร็จแล้วมาตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องของชิ้นงาน ทำให้ได้รู้ถึงพฤติกรรมการเรียนรู้และความเข้าใจของเด็กแต่ละคน และสามารถเก็บข้อมูลนี้ไว้ใช้ในการแก้ไข้และส่งเสริมนักเรียนได้ในช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายภาณุพงศ์ วุฒิจักร )
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0871343797
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0898297898
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑