รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดจันทนาราม

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 414 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 4 4 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 16 12 75.00 4 25.00

 

อนุบาล 3 19 17 89.47 2 10.53

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 36 34 94.44 2 5.56  
ประถมศึกษาปีที่ 2 47 46 97.87 1 2.13  
ประถมศึกษาปีที่ 3 42 41 97.62 1 2.38  
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 35 94.59 2 5.41

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 34 33 97.06 1 2.94

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 37 36 97.30 1 2.70

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 51 45 88.24 6 11.76

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 37 90.24 4 9.76

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 47 94.00 3 6.00

 

รวมทั้งหมด 414 387 93.48 27 6.52

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.07
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.93
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.97

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 48.79

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 48.79
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ การแจกแบบฝึกสำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษ
จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 94.93
Facebook จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 33.57
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
- นักเรียนบางคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ แต่อาศัยอยู่กับ ปู่-ย่า ตา-ยาย ซึ่งเป็นผู้สูงวัย อีกทั้งไม่มีทักษะความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์และ เทคโนโลยีเท่าที่ควร
- สำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษพบปัญหาคือผู้ปกครองต้องดูแลและนั่งอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
- ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งช่วยเหลือทางด้านการเปิดอุปกรณ์ในการรับชมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ตามช่องทางที่สามารถจัดทำได้
- จานทึบบางวันไม่สามารถรับช่องสัญญาณจากโทรทัศน์ได้ เนื่องจากฝนตก แก้ปัญหาโดยการรับชมผ่านโทรศัพท์
- ช่องสัญญาณจากเคเบิ้ลทีวีบางบ้านไม่สามารถรับสัญญานได้ นักเรียนแก้ปัญหาโดยการรับชมผ่านโทรศัพท์
- นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อดูการสอนแล้วไม่ค่อยเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้ทำแบบฝึกหัด
- ใบงานไม่ค่อยได้ ครูจึงแก้ปัญหา โดยให้ดูการสอนซ้ำย้อนหลังเรื่อยๆ จนกว่าจะพอเข้าใจและสามารถทำใบงานได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
• จัดทำใบงาน
• สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
• นัดหมายวันเวลาพบปะนักเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
- นักเรียนดูการสอนตามตารางสอนที่กำหนดผ่านทางโทรทัศน์ และโทรศัพท์ พร้อมทั้งทำใบงานแบบฝึกหัด จากแฟ้มงานที่ครูเตรียมไว้ให้
- ครูดูรายการพร้อมกับนักเรียนและจดบันทึกสิ่งที่เป็นประเด็นที่ต้องปรับแก้ เมื่อพบปัญหานักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูผ่านทางไลน์ได้
- ทำความเข้าใจและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนสงสัยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว
- ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละวิชา ได้ทำการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
- ปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเท่าที่จะสามารถทำได้
- วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบ แนวทาง และช่วงเวลาที่กำหนดไว้
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนดูการสอนตามตารางสอนที่กำหนดผ่านทางโทรทัศน์ และโทรศัพท์ พร้อมทั้งทำใบงานแบบฝึกหัด จากแฟ้มงานที่ครูเตรียมไว้ให้
- ครูดูรายการพร้อมกับนักเรียนและจดบันทึกสิ่งที่เป็นประเด็นที่ต้องปรับแก้ เมื่อพบปัญหานักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูผ่านทางไลน์ได้
- ทำความเข้าใจและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนสงสัยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว
- ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละวิชา ได้ทำการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
- ปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเท่าที่จะสามารถทำได้
- วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบ แนวทาง และช่วงเวลาที่กำหนดไว้

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวพชรพร ธรรมวิญญู )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0878168819
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0898324786
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑