รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดคลองขุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 34 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 3 3 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 6 6 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 10 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 34 34 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
สนับสนุน และช่วยจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนตามความเหมาะสมเท่าที่จะจัดหาได้

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41
Facebook จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ บางบ้านมีนักเรียนสองคนแต่มีมือถือใช้ในการเรียนเพียงเครื่องเดียว และหลายบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียน ทำให้ผู้ปกครองต้องสมัครอินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
สนับสนุนงบประมาณ หรืออินเทอร์เน็ต กล่องดาวเทียมสำหรับการเรียนการสอน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ก่อนการเรียนการสอน คุณครูโทร ให้คำแนะนำผู้ปกครอง เกี่ยวกับรายละเอียดในเนื้อหาวิชานั้นๆ พร้อมชี้แจงใบงานที่มอบหมายให้นักเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ระหว่างการเรียนการสอน คุณครูขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ช่วยรายงานว่านักเรียนได้เข้าร่วมการเรียนการสอนหรือไม่ หากเข้าเรียนเข้าเรียนทางช่องทางใด และมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ พร้อมส่งภาพถ่ายระหว่างการเรียนเข้าไลน์กลุ่มชั้นเรียน
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
หลังการจัดการเรียนการสอน คุณครูแจ้งช่องทางการติดต่อให้สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา และสอบถามกรณีไม่เข้าใจในใบงาน รวมทั้งออกติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบถามที่โรงเรียน หรือไม่มีช่องทางติดต่อคุณครูได้

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวอาทิตยา จันทโชติ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาววิภาภรณ์ คำฤาเดช )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑