รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดคมบาง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 32 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 4 4 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 5 5 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 32 32 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ จัดทำใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาและได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัด
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63
Line จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13
Facebook จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. ผู้ปกครองต้องทำงานทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน
2. นักเรียนขาดแรงจูงใจเพราะเรียนคนเดียว ไม่มีใครคอยควบคุมและกระตุ้น
3. ในการเรียนออนไลน์ทางโทรทัศน์จะไม่สามารถหยุด หรือย้อนกลับได้ ทำให้นักเรียนอาจเรียนไม่ทันในบางเนื้อหา
ข้อเสนอแนะ
ให้ครูติดตาม และคอยกระตุ้นผู้เรียนอยู่เสมอ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่ การใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางแอพลิเคชันต่าง ๆ
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. ครูแจกหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการรายงานผลรายสัปดาห์
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1. เนื่องจากนักเรียนบางครอบครัวเป็นครอบครัวเกษตรกร และรับจ้างทำสวน บางส่วนติดตามผู้ปกครองไปทำงานด้วย ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ครบทุกวิชา
2. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถดูแลนักเรียนในระหว่างเรียนได้ เนื่องจากต้องออกไปทำงาน หรือไม่สามารถอธิบายนักเรียนได้ในบางวิชา ทำให้นักเรียนขาดความเข้าใจ เช่น ในวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงบางวิชาที่นักเรียนไม่เข้าใจอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้าง

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวพนัชกร ปานบุญ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 00 เดือน พ.ศ. 543


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑