รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนวัดขุนซ่อง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 469 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 13 13 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 31 14 45.16 17 54.84

 

อนุบาล 3 39 21 53.85 18 46.15

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 45 21 46.67 24 53.33  
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 23 56.10 18 43.90  
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 26 59.09 18 40.91  
ประถมศึกษาปีที่ 4 44 19 43.18 25 56.82

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 49 24 48.98 25 51.02

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 39 26 66.67 13 33.33

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 45 21 46.67 24 53.33

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 17 45.95 20 54.05

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 42 23 54.76 19 45.24

 

รวมทั้งหมด 469 248 52.88 221 47.12

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.69
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 52.88
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
จัดเตรียมพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน ตามความต้องการและตามความจำเป็น

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 81.88
Line จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87
Facebook จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.12
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
ครูทำการบันทึกการจัดการเรียนการสอนทางไกลไว้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่ไม่ได้รับชมตามวันเวลาที่ออนไลน์ และจะจัดสอนซ่อมเสริมเมื่อเปิดภาคเรียน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียน โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร ใบงาน ที่มารับจากโรงเรียน หรือคุณครูนำไปแจกให้ที่บ้าน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
นักเรียนรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลพร้อมผู้ปกครอง
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนทำใบงาน ตามเอกสารที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ ตามเนื้อหาที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวลำปาง เกตวัตร์ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายจินดา กงบุราณ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑