รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านแก้ว

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 735 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 11 11 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 46 41 89.13 5 10.87

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 83 75 90.36 8 9.64  
ประถมศึกษาปีที่ 2 82 70 85.37 12 14.63  
ประถมศึกษาปีที่ 3 55 40 72.73 15 27.27  
ประถมศึกษาปีที่ 4 73 63 86.30 10 13.70

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 84 75 89.29 9 10.71

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 69 52 75.36 17 24.64

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 47 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 56 45 80.36 11 19.64

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 55 55 100.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 735 574 78.10 161 21.90

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 58.37

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ ขอรับการสนับสนุนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 58.37
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 574 คน คิดเป็นร้อยละ 78.10
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านแก้ว สาเหตุเพราะ 1.ขาดอุปกรณ์ในการรับชม
2. นักเรียนเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า ในช่วงปิดภาคเรียนและยังไม่ได้เดินทางกลับ และ 3. ผู้ปกครองไม่สะดวกในการดูแลบุตรหลานในการเข้าเรียนเพราะต้องทำงาน แนวทางแก้ไขของทางโรงเรียน คือ ครูประจำชั้นนำแฟ้มใบงานไปมอบให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากใบความรู้ สื่อประกอบการเรียน และทำใบงานส่ง นอกจากนี้ก็ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเพราะต้องทำงาน สามารถเข้าชมการเรียนการสอนย้อนหลังในไลน์กลุ่มห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ที่บุตรหลานของตนเรียนอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณครูผู้ดูแลในแต่ละห้องเรียนได้นำลิงค์การเรียนการสอนในแต่ละวิชาไปแปะในโน๊ตของไลน์กลุ่มห้องเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกเข้าชมได้ตามความสะดวก

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36
Line จำนวน 564 คน คิดเป็นร้อยละ 76.73
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองไม่สะดวกในการดูแลบุตรหลานในการเข้าเรียนเพราะต้องทำงาน
ข้อเสนอแนะ
อำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเพราะต้องทำงาน สามารถเข้าชมการเรียนการสอนย้อนหลังในไลน์กลุ่มห้องเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ที่บุตรหลานของตนเรียนอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณครูผู้ดูแลในแต่ละห้องเรียนได้นำลิงค์การเรียนการสอนในแต่ละวิชาไปแปะในโน๊ตของไลน์กลุ่มห้องเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกเข้าชมได้ตามความสะดวก
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ศึกษารายละเอียดรายวิชาในเว็บไซต์ DLTV ตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย จากนั้นรวบรวมสื่อ ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม เพื่อจัดทำชุดแบบฝึกให้นักเรียน
2. ครูประจำชั้นทุกชั้น แจ้งยอดนักเรียนที่ไลน์กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านแก้ว
3. ฝ่ายวิชาการรวบรวมชุดแบบฝึกในรายวิชาต่าง ๆจากคณะครู แล้วจัดทำสำเนาเป็นชุดรายสัปดาห์เพื่อมอบให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้น
4. ครูประจำชั้นประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียน ในไลน์กลุ่มห้องเรียน หรือโทรศัพท์ติดต่อในกรณีผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มห้องเรียน เพื่อนัดหมายการรับชุดแบบฝึก และการส่งงาน โดยกำหนดช่วงเวลาในการรับ – ส่งงาน ในแต่ละรอบไม่เกิน 8 - 10 คน เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่าง ของสถานที่ในการรับ - ส่งงาน
5. เมื่อถึงกำหนดนัดหมาย ครูประจำชั้น ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามที่สะดวก ทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง โดยการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่มีการรับ – ส่งงาน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านแก้ว ได้ดำเนินการระหว่างการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ดังนี้
1. ครูประจำชั้นและประจำวิชาเช็ครายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละวัน และแจ้งข้อมูลที่ไลน์กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านแก้วทุกวัน
2. ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาของแต่ละระดับชั้นดูรายการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล DLTV พร้อมกับนักเรียน และจดบันทึกสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะต้องปรับแก้ชี้แจงทำความเข้าใจเติมเต็มให้นักเรียนในครั้งต่อไป หรือในภายหลัง
3. หลังการเรียนแต่ละวิชา สุ่มติดตาม สื่อสารกับนักเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบความสนใจ ความรู้ความเข้าใจ ช่วยแก้ปัญหา หรือตอบข้อซักถามจากนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งสรุปประเด็นในการเรียนแต่ละครั้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านแก้ว ได้ดำเนินการหลังการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้
1. ครูประจำชั้น/ ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละครั้งที่เรียน/เรื่องที่เรียน โดยการซักถามนักเรียนทางไลน์กลุ่มเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ และร่วมสรุปประเด็นเนื้อหาให้นักเรียนได้เข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น พร้อมทั้งหาสื่อเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มในส่วนที่ขาด
2. หากประเมินแล้วมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหา สาระเรื่องใด ให้ครูผู้สอนพิจารณาในการสอนทบทวน สอนเพิ่มเติม หรือสอนใหม่จนนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาจนครบถ้วน
3. นำประเด็น/ข้อคิดเห็นที่บันทึกไว้ช่วงชมการสอน โดยเฉพาะการฝึก การลงมือปฏิบัติจริง งานกลุ่มที่ขาดหายไปมาพิจารณาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในไลน์กลุ่มเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมและความสามารถของผู้เรียน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายวัฒนา จันทมงคล )
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0863178480
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑