รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 58 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 2 2 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 9 9 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 11 11 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 58 58 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 84.48
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
1. ครูประจำชั้นแจกใบความรู้ แบบฝึกทักษะ และสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ไม่พร้อมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน และผู้ปกครอง ให้สามารถทำการเรียนการสอนได้
3. ครูประจำชั้นติดต่อสอบถามปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทุกวันหลังจบการเรียนการสอน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10
Line จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69
Facebook จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.76
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. มีนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลยจำนวน 9 คน
ข้อเสนอแนะ
1. ครูประจำชั้นแจกใบความรู้ แบบฝึกทักษะ และสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ไม่พร้อมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับฟังปัญหาของนักเรียน และผู้ปกครอง
3. ครูประจำชั้นติดต่อสอบถามปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทุกวันหลังจบการเรียนการสอน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. ผู้บริหารและคณะครูประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาที่พบ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563
2. คณะครูจัดทำชุดสื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบฝึกทักษะให้พร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป
3. ครูประจำชั้นตรวจสอบตารางเรียน DLTV ให้พร้อมกับการเรียนการสอน
4. ครูประจำชั้นติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อส่งมอบชุดสื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบฝึกทักษะ
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1. ครูประจำชั้นรับชมการเรียนการสอนพร้อมกับนักเรียน
2 . ครูประจำชั้นสรุปองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน
3. ครูประจำชั้นติดต่อซักถามปัญหากับผู้ปกครอง และนักเรียนที่พบปัญหาเพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่สามารถปรับปรุงได้
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1. ครูประจำชั้นตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในหน่วยการเรียน สาระที่ทำการเรียนการสอน และสรุปองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน
2. ครูประจำชั้นสอบถามปัญหาที่นักเรียนพบเพื่อนำมาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. ครูประชำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่พบปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน
4. ครูประจำชั้นนัดหมายรับ-ส่ง เอกสารใบงาน แบบฝึกทักษะ ใบความรู้ และสื่อการเรียนการสอนกับนักเรียน
5. ครูประจำชั้นตรวจเช็ดความถูกต้องของใบงาน และแบบฝึกทักษะของนักเรียน เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
6. ครูประชำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่พบปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายพุทธิพงศ์ ศรีศุภลักษณ์ )
ตำแหน่ง ครู
เบอร์โทรศัพท์ 0971300582
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางจงกล คะเชญชาติ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0929964956
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑