รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านเตาหม้อ

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 35 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 1 1 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 35 35 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ แจกใบงานให้นักเรียนตามตารางเรียนในแต่ละกลุ่มสาระให้นำกลับไปทำที่บ้านหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามครูทางไลน์และการโทร และนำมาส่งตามกำหนด

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ แจกใบงานให้นักเรียนตามตารางเรียนในแต่ละกลุ่มสาระให้นำกลับไปทำที่บ้านหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามครูทางไลน์และการโทร และนำมาส่งตามกำหนด
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ทั้ง 3 คนเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ ครูประจำชั้นแนะนำให้นักเรียนทำใบงาน แบบฝึกหัดโดยมีผู้ปกครองคอยดูแล หากมีข้อสงสัย ไม่สามารถทำใบงาน หรือแบบฝึกหัด ก็สอบถามกับคุณครูประจำชั้น เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กับครูประจำชั้น

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
Facebook จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล แต่สามารถรับชม เรียนรู้ผ่านทางการศึกษาทางไกล (DLTV) ได้ในช่องทางต่าง ๆ การออกอากาศทางโทรทัศน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ทางเว็บไซต์ DLTV เป็นต้น ก็ให้นักเรียน (นักเรียนที่มีปัญหานี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖) เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทางดังกล่าว แล้วทำใบงาน แบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมาย หากมีข้อสงสัย นักเรียน จะทำการติดต่อสอบถามกับคุณครูประจำชั้นผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ LINE FACEBOOK เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
-
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเตาหม้อฯ ประชุมสรุปปัญหาที่พบเจอจากการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการขั้นนพื้นฐาน เช่น จากการตรวจการบ้าน การพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน และร่วมหาวิธีแก้ไข และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป โดยคณะครูจัดเตรียมใบงาน และแบบฝึกหัดของนักเรียนทุกคนที่รับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ แล้วดำเนินการแจกและนัดหมายกำหนดการต่าง ๆ กับนักเรียน และผู้ปกครอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
2. ระหว่างการเรียนการสอน
นักเรียนโรงเรียนบ้านเตาหม้อฯ ทุกคนสามารถเรียนรู้ จากการเรียนทางไกล DLTV ในสถานการณ์COVID-19 ได้ตามบริบทของแต่ละครอบครัว คือหากสามารถรับชมผ่านการออกอากาศ และผู้ปกครองมีเวลาดูแลก็จะสามารถดำเนินการเรียนการสอนผ่านทาง DLTV ได้เป็นอย่างดี แต่หากระบบจานดาวเทียมไม่สามารถรับชมได้ เนื่องจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเป็นระบบเก่า (SD) ก็จะเปลี่ยนช่องทางในการรับชมเป็นช่องทางอื่น ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ต YOUTUBE เป็นต้น หากผู้ปกครองไม่มีเวลา
แต่สามารถรับชมได้ ก็ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วทำแบบฝึกหัด ใบงานที่คุณครูประจำชั้นได้ตระเตรียม และมอบหมายเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในบทเรียนและใบงาน ก็ติดต่อสอบถามคุณครูประจำชั้น ในหลากหลายของทาง เช่น โทรศัพท์ LINE FACEBOOK หรือพบครูประจำชั้นโดยตรง
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านเตาหม้อฯ สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV ได้ โดยมีการรับชมในช่องทางต่าง ๆ ทั้งการออกอากาศ ,ทางเว็บไซต์ DLTV ,ทาง YOUTUBE และในช่องทางอื่น ๆ โดยคุณครูประจำชั้นมีการจัดเตรียม ใบงาน และแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเป็นรายสัปดาห์ และมีการพบปะกับนักเรียน ผู้ปกครอง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งโดยยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้ปกครอง และคุณครูประจำชั้น โดยหลังจากการตรวจใบงาน และแบบฝึกหัด พบว่า นักเรียนร้อยละ ๓๐ (โดยประมาณ)
ไม่สามารถทำใบงาน แบบฝึกหัดในวิชาภาษาอังกฤษได้ เนื่องจาก ไม่เข้าใจในเนื้อหาและผู้ปกครองไม่สามารถสอน อธิบายให้ได้ นักเรียนก็จะส่งไลน์มาสอบถามและโทรศัพท์มาสอบถามครู แนวทางแก้ไข คุณครูประจำชั้นอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล หลังจากที่ตรวจ ใบงาน และแบบฝึกหัด และให้นักเรียนนำกลับไปทำให้เสร็จสมบูรณ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใบงานไม่ตรงกับเนื้อหา บทเรียนในระบบ DLTV แก้ไขโดยให้นักเรียนเว้นวิชาภาษาอังกฤษไว้ แล้วครูจะสอนเพิ่มเติมและทบทวนให้ในช่วงเปิดภาคเรียน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาหม้อฯ
เบอร์โทรศัพท์ 0800495747
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0800495747
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑