รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านเขามะปริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 58 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 2 2 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 12 12 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 10 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 58 58 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ ติดต่อสื่อทางโทรศัพท์และทางไลน์

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
-

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1.ผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับดูแลบุตรหลานในการเข้าเรียนตามเวลากำหนด
2.นักเรียนบางส่วนไม่มีอินเตอร์เน็ตและไม่มีอุปกรณ์ในการรับชม
3.นักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้และผู้ปกครองไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียน
ข้อเสนอแนะ
1.ครูแนะนำและเตือนให้เข้าชมย้อนหลัง
2.ครูช่วยแนะนำในการทำแบบฝึกหัดโดยออกเยี่ยมบ้านหรือนัดหมายให้พบครูที่โรงเรียนเป็นรายบุคคล
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1.ครูจัดทำแบบฝึกหัดล่วงหน้าในรายวิชาหลัก
2.นักเรียนหรือผู้ปกครองรับแบบฝึกหัดที่โรงเรียน
3.ครูแนะนำในการทำแบบฝึกหัด
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1.ครูติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อเตือนให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลา
2.ครูออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเรียนการสอนและให้คำแนะนำ
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1.ผู้ปกครองและนักเรียนนำแบบฝึกหัดมาส่งครูตามกำหนด
2.ครูตรวจแบบฝึกหัดนักเรียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวปาริฉัตร เกื้อกูล )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0811007601
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0815230858
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑