รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 261 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 11 11 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 17 17 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 23 23 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 24 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 21 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 25 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 21 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 31 31 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 27 27 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 17 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 20 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 24 100.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 261 261 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 54.02

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.31
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 95.79
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.21

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ครูประจำชั้น ทำหน้าที่ติดต่อประสาน นัดหมาย พบปะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมอบแบบฝึกหัด ใบความรู้ ใบงานให้กับนักเรียน ให้คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแล และช่วยเหลือนักเรียนการเรียนทางไกล ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านและติดตามผลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 45.98
Line จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58
Facebook จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. นักเรียนขาดความพร้อมในการเรียนทางออนไลน์ ไม่มีสมาธิในการเรียนไม่สามารถเรียนด้วยตนเองได้ ขาดแรงจูงใจ เพราะไม่มีครูคอยกระตุ้นเตือนเหมือนในห้องเรียน
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาในการดูแลและให้คำแนะนำในขณะที่นักเรียน เรียนผ่านระบบทางไกล
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนจัดครูเยี่ยมบ้านนักเรียน เข้าพบนักเรียนและผู้ปกครอง สอบถามและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง
2. ครูจัดนื้อหาใบงานที่ไม่ยากเกินไป และนัดหมายนักเรียนที่ไม่เข้าใจนื้อหาบทเรียนมาพบส่วนตัว
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1. เตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป
2. มอบใบงาน ใบความรู้และและแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน พร้อมทั้งนัดหมายครั้งต่อไป เพื่อติดตามผล
3. ครูกำหนดวิธีวัดและประเมินผล
4.ครูรายงานผลการประเมินให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
2. ระหว่างการเรียนการสอน
1.นักเรียนรับเอกสารใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัดจากครู เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนทางไกล
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
1. ครูนัดหมายเข้าพบปะกับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อรับใบงาน และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งสอบถามปัญหา ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหา
2.นําข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาสรุป รายงานผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ผลการเรียน สภาพปัญหา และแนวทางพัฒนา เพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวเยาวรัตน์ ปลื้มใจ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายณัฐวุฒิ รสชื่น )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑