รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 94 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 5 1 20.00 4 80.00

 

อนุบาล 3 10 2 20.00 8 80.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 3 25.00 9 75.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 3 23.08 10 76.92  
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 5 33.33 10 66.67  
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 13 76.47 4 23.53

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 16 1 6.25 15 93.75

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 50.00 3 50.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 94 31 32.98 63 67.02

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.19
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.72
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 52.13
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 47.87

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Line จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Facebook จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1.ผู้ปกครองไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนทำให้ไม่สามารถอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมได้
2.นักเรียนบางคนไม่สามารถรับชมผ่านโทรทัศน์ได้ เนื่องจากใช้จานดาวเทียมที่ไม่รับรอง บางคนสามารถดูได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ก็ต้องใช้การเติมเงิน หรือซื้อโปรเน็ต ที่ทำให้เสียเงินเพิ่ม บางคนมีอุปกรณ์พร้อม แต่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล กลางวันทำงาน มีเวลาแค่กลางคืน โดยมากก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ไม่ได้สนใจการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนและผู้ปกครองรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยและติดต่อถามครูประจำชั้นทางช่องทางติดต่อที่นัดหมายไว้
2.เปิดเทอม หรือใช้การสอนโดยไม่โยนภาระให้ทางบ้าน เช่น เรียนเฉพาะวิชาหลัก4วิชาที่โรงเรียน เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ใส่แมสป้องกัน แจกเจลล้างมือให้โรงเรียน แต่เลิกเรียนครึ่งวัน เพื่อโรงเรียนขนาดใหญ่ จะได้สามารถจัดเวลาเรียนให้นักเรียนที่มีจำนวนมากได้ และไม่เกิดปัญหาเรื่องสถานที่รับประทานอาหาร
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
ก่อนการเรียนการสอน ครูศึกษาบทเรียน เตรียมใบงาน และแบบฝึกหัด เยี่ยมบ้านเพื่อตั้งค่าปรับช่องทางการรับชม
2. ระหว่างการเรียนการสอน
ระหว่างการเรียนการสอน โทรติดตาม หรือสอนเพิ่มเติมเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจ มีการสุ่มตรวจดูว่านักเรียน เรียนจริงไหม ไม่ได้เล่นเกม หรือดูอย่างอื่น
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
หลังการจัดการเรียนการสอน ตรวจใบงาน และให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวศนิสา ชาวนา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0984251604
วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายทองจันทร์ ชาวไร่ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0829591995
วันที่ 08 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑