รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 79 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 5 5 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 10 10 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 16 94.12 1 5.88  
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 75.00 2 25.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 79 76 96.20 3 3.80

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.38

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.38
อื่น ๆ
จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 83.54

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 58.23
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 41.77

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- ครูลงเยี่ยมบ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

- ครูแจกใบงาน / ใบกิจกรรม ให้นักเรียนทำที่บ้าน

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63
Facebook จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.37
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
- คุณภาพสัญญาณไม่ดี
ข้อเสนอแนะ
- ครูลงเยี่ยมบ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และแจกใบงาน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
- เตรียมใบงาน / ใบกิจกรรม
- เช็คชื่อเด็กนักเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
- ครูลงเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำ
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
- เด็กส่งใบงาน กับมาให้ครูตรวจ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวนวลหง พิศภิรมย์ )
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0822019873
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0822019873
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑