รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 77 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 6 6 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 10 10 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 11 11 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 77 77 100.00 0 0.00

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ โรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองบ้านที่ไม่มีความพร้อมแจ้งความประสงค์นำนักเรียนเรียนที่โรงเรียนได้ , ครูเข้าไปช่วยสอนเสริมเป็นรายกรณี

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 64.94
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- บ้านนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 มีสถานที่ที่สามารถรองรับการเรียนของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมของบริบท

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
Line จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45
Facebook จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 77.92
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูและ ครูแนะนำให้พานักเรียนดูรายการในช่วงรีรัน หรือดูผ่านช่องทางออนไลน์
- กล่องรับสัญญาณเป็นแบบเก่า ดูไม่ได้ ครูแนะนำให้ดูผ่านช่องทางออนไลน์ หรือดูกับเพื่อนนักเรียนที่บ้านใกล้กัน ระดับชั้นเดียวกัน
- เรียนทำแบบฝึกหัดไม่ได้ ผู้ปกครองก็ไม่สามารถสอนได้ ทำให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จ
ข้อเสนอแนะ
- ควรสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น กล่อง PSI รุ่นใหม่ที่สามารถรับชม DLTV ได้ ให้กับผู้ปกครอง
- โรงเรียนควรคอยติดตามถามไถ่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ปกครองคลายความกังวลเรื่องการเรียนของบุตรหลาน
- ควรมีการเข้าไปสอนเสริม หรือให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเป็นรายกรณี และอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าโรงเรียนจะสอนทวนซ้ำใหม่ตั้งแต่ต้น เมื่อเปิดภาคเรียน ดังนั้นผู้ปกครองอย่ากังวลใจหากนักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ได้
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
- ติดต่อผู้ปกครองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น โทรศัพท์, Line, Facebook, นัดพบ, เข้าเยี่ยมบ้าน เพื่อสำรวจอุปกรณ์การรับชม และสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง และหาทางแก้ไขและช่วยเหลือบ้านที่พบปัญหาในการรับชม
- ครูเตรียมแบบฝึกหัด ใบความรู้ อุปกรณ์การเรียน ใส่แฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียนเป็นรายสัปดาห์ เพื่อเป็นงานที่นักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกับการรับชมการเรียนการสอนทางไกลได้
- นัดหมายผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อนำแฟ้มใบงานไปให้
2. ระหว่างการเรียนการสอน
- ครูติดตามและสอบถามการเรียนและการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางการสื่อสาร ทั้งโทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดีย การเยี่ยมบ้าน และสอบถามปัญหาเพื่อเข้าไปแก้ไขและช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนให้ได้มากที่สุด
- ครูเข้าไปติดตามการเรียน และสอนเสริมเป็นรายกรณี
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
- ครูนัดพบ และเข้าเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุย ติดตามผลการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากมีปัญหาก็จะแนะนำและช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน
- ครูรับแฟ้มเอกสารสัปดาห์ที่ผ่านมาไปตรวจ และมอบเอกสารชุดใหม่ให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางสาวปาริชาติ นิยมสินธุ์ )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0877479080
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางมุกดา อนุกานนท์ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0982465224
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑