รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 311 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 0 0 0.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 21 1 4.76 20 95.24

 

อนุบาล 3 20 16 80.00 4 20.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 28 20 71.43 8 28.57  
ประถมศึกษาปีที่ 2 36 22 61.11 14 38.89  
ประถมศึกษาปีที่ 3 38 19 50.00 19 50.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 38 18 47.37 20 52.63

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 36 10 27.78 26 72.22

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 27 21 77.78 6 22.22

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 33 28 84.85 5 15.15

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 20 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 14 100.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 311 189 60.77 122 39.23

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.58
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.79

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 39.23

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ - ให้ดูกับเพื่อร่วมชั้นใกล้บ้าน - ให้มาดูบ้านครู/โรงเรียน

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.69
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ศึกษาด้วยตนเอง/ ผู้ปกครองสอนเอง
จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 39.55

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 98.39
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- โรงเรียนแจกหนังสือเรียน ใบความรู้และจัดทำใบงาน แบบฝึกหัด บทเรียนเสริมให้นักเรียนไปทำที่บ้าน และพบปะสรุปบทเรียนกับครูสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 83.92
Line จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 61.41
Facebook จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 39.87
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา

- ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานเพราะต้องทำงาน
- บางครอบครัวมีลูกหลายคน ลำบากในการรับชม ในเวลาเดียวกัน
- ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นกล่องรับสัญญาณแบบระบบ SD ไม่สามารถรับชมทางทีวีได้
- การรับชมผ่านอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถึอ ซึ่งบางครั้งสัญญาณไม่ดี และไม่มีเงินเติมอินเตอร์เน็ท
- ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ทำให้การเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่สะดวก
ข้อเสนอแนะ
-
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
1.1 ประชุมคณะครูเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
1.2 ครูลงสำรวจอุปกรณ์ และความพร้อมในการเรียนทางไกล
1.3 แจกหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ใบงานแบบฝึกหัด ให้ผู้ปกครองและนักเรียน
1.4 จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
1.5 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ผ่าน facebook โรงเรียน
2. ระหว่างการเรียนการสอน
2.1 ครูเช็คการเข้าเรียนของนักเรียนผ่านกลุ่มไลน์หรือโทรศัพท์
2.2 ครูดูรายการและจดบันทึกประเด็นที่ต้องปรับแก้ไข
2.3. ครูติดตาม สอบถามปัญหาและรับฟังความคิดเห็นกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านทางไลน์หรือโทรศัพท์หรือเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียนและผู้ปกครอง
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
3.1 ครูและนักเรียน พบปะ รับ-ส่ง ใบงาน แบบฝึกหัด สอบถามปัญหา
3.2. ครูวัด ประเมินผลโดยการตรวจใบงานรายสัปดาห์ หากตรวจแล้ว ประเด็นตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ครูสรุปความรู้ สอนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล
3.3 สรุปภาพรวมการเรียน ทั้งเนื้อหา และความรับผิดชอบของนักเรียน รายงานในกลุ่มไลน์ให้ผู้ปกครองทร

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นางวรรณา กุลชาติ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นางวรรณา กุลชาติ )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑