รายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด 351 คน
โรงเรียนของท่านเปิดสอนในระดับใด
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้น

จำนวนนักเรียน(คน)

นักเรียนที่เข้าเรียนทางไกล

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไกล

หมายเหตุ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

อนุบาล 1 19 19 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 2 29 29 100.00 0 0.00

 

อนุบาล 3 21 21 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 34 33 97.06 1 2.94  
ประถมศึกษาปีที่ 2 42 41 97.62 1 2.38  
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 27 100.00 0 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 35 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 5 37 37 100.00 0 0.00

 

ประถมศึกษาปีที่ 6 28 28 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 21 100.00 0 0.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 31 100.00 0 0.00

 

รวมทั้งหมด 351 349 99.43 2 0.57

 


ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online

1.1 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัล จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.2 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม KU-Band จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64
1.3 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบทีวีดาวเทียม C-Band จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
1.4 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบเคเบิลทีวี จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.5 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

1.6 นักเรียนของท่านเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต(Website,App)

จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 59.83

1.7 นักเรียนของท่านไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลย

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียน
 2.1 โรงเรียนได้ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )
การไปเยี่ยมบ้าน
การให้คำแนะนำในการเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล
การสนับสนุนอุปกรณ์
การประสานงานกับ อปท. , อสม. , กศน. , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่น ๆ

2.2 โรงเรียนมีการจัดการสอนรูปแบบใด ( อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง )

เรียนผ่านช่องทางหลัก ( On-Air ) จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น  ( Online ) จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 73.22
กรณีที่นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลด้วย On-Air , Online โดยผ่านความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด ( On-Site ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
อื่น ๆ ใบความรู้
จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69

 

2.3 ความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะเรียนที่บ้านของนักเรียน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน

2.3.1 นักเรียนมีความพร้อม จำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92
2.3.2 นักเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64

โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
-คุณครูแนะนำช่องทางการรับชม กรณีไม่มีทีวี อาจดูด้วยคอมพิวเตอร์ หรือดูทางโทรศัพท์ได้
-อาจไปดูกับเพื่อนที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียง
-หากไม่สามารถเลือกช่องทางดังกล่าว คุณครูแนะนำให้ใช้วิธีการศึกษาจากใบความรู้ที่คุณครูแจกให้
-นักเรียนทุกคนจะได้รับใบความรู้ ใบงานและแบบฝึก เป็นรายสัปดาห์ โดยคุณครูนัดหมายจุดนัดพบในหมู่บ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ เพื่อแจกใบงานและรับใบงานที่นักทำแล้วกลับไปตรวจ
-คุณครูแนะนำให้ผู้ปกครองคอยแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนศึกษาใบความรู้ และทำใบงาน
-หากมีข้อสงสัยให้สอบถามคุณครู ทั้งทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์
-คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นระยะ ตามเหมาะสม

2.4 โรงเรียนได้กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรับส่งเอกสารการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน แบบฝึกหัด ระหว่างครูกับผู้ปกครอง (ให้เลือกเพียง 1 ข้อ)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
มากกว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

2.5 โรงเรียนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง และนักเรียน (อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง)

โทรศัพท์ จำนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 100.57
Line จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.79
Facebook จำนวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 85.47
Google Hangout จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Microsoft Teams จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
Zooms จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ติดต่อพบปะโดยตรง (Face to Face) จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49
อื่น ๆ
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
- ใบงาน แบบฝึก ใบความรู้ต่าง ๆ มีจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำที่มีจำนวนมาก เช่นกัน หากโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอน ตลอดภาคเรียน งบเงินอุดหนุนที่มี คงไม่เพียงพอ
- ครูทุกคนพร้อมที่ปฏิบัติงานตามนโยบายอยู้แล้ว แต่ในการปฏิบัติงาน ครูต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแจก-เก็บแบบฝึก ใบงาน ไปดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระยะ ทุกสัปดาห์ ในระยะยาว คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้น จำนวนมากพอสมควร
- ผู้ปกครองทุกคนประสงค์อยากให้บุตรหลานได้เรียนดีๆมีความรู้มากๆ สิ่งที่ยังไม่มีคงต้องขวนขวายไปซื้อหามาให้บุตรหลานได้เรียน แต่โดยสภาพที่เป็นอยู่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจัดซื้อหาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยี โทรทัศน์ จานดาวเทียม ฯลฯ และที่สำคัญ ภูมิความรู้ของผู้ปกครองและเวลาที่จะดูแล สั่งสอน ในระหว่างที่เด็กๆ เรียนกันอยู่
- นักเรียนส่วนหนึ่ง พร้อมที่จะเรียน แต่มีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ ไม่มีทีวี หรือมีแต่รับสัญญาณไม่ได้
ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้จ่ายด้านนี้ โดยคำนวณจากจำนวนแบบฝึก ใบงาน ใบความรู้ที่มี / ที่ต้องใช้ คูณกับจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน
- ควรจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้จ่ายให้กับคุณครู ทุกคน
- ครูต้องคอยประสาน แนะนำ บอกกล่าว ทั้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ (ซึ่งมีค่าใช้จ่าย) รวมทั้งต้องเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ในกรณีนักเรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสาร
- คงต้องเป็นภาระของคุณครู แก้ปัญหาให้ด้วยการแจกใบความรู้ ใบงาน แบบฝึก แล้วคอยประสาน ดูแล ติดตาม ทั้งโดยเครื่องมือสื่อสารและการออกเยี่ยมบ้าน
 
ตอนที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
1. ก่อนการเรียนการสอน
-ในทุกๆ เย็น คุณครูจะ สรุปผลการเรียนการสอนรายวัน และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
-มีการประชุมสรุปผลรายวัน ในหลายรูปแบบ เช่น ตอนกลางวัน นั่งคุยหน้าอาคารเรียน / ช่วงกลางคืน 2 ทุ่ม- 3 ทุ่ม ประชุมคอนเฟอเรนซ์ ผ่านระบบ VROOM
-วันศุกร์ เวลา 15.00-18.00 น. คุณครูทุกคนออกไปแจกใบงาน แบบฝึก ของสัปดาห์หน้า ให้กับนักเรียนที่บ้านและตามจุดนัดหมายในหมู่บ้าน พร้อมกับรับแบบฝึก ใบงาน ของสัปดาห์นี้ที่นักเรียนทำเสร็จแล้วกลับมาตรวจ
2. ระหว่างการเรียนการสอน
-ในทุกๆ เช้า ก่อนถึงเวลาเรียน คุณครูประจำชั้นทุกชั้นจะโทรสอบถามผู้ปกครอง หรือใช้ไลน์ในการสอบถาม เพื่อตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณ
-ในช่วงเวลาเรียน คุณครูประจำวิชา จะเป็นผู้คอยสุ่มตรวจสอบ สอบถามนักเรียน เป็นระยะ เพื่อคอยกระตุ้นนักเรียนและอธิบายเมื่อพบปัญหาข้อสงสัย
-ในบางครั้ง บางวัน คุณครูจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อไปพบปะนักเรียนด้วยตนเอง และช่วยแก้ปัญหาในการรับชมและปัญหาการเรียน
-ในช่วงเวลาที่ว่าง คุณครูจะช่วยกันจัดทำใบความรู้ ใบงาน แบบฝึก รวบรวมจัดเป็นชุด เพื่อไว้สำหรับแจกให้นักเรียนในวันศุกร์ ช่วงบ่ายถึงค่ำ
3. หลังการจัดการเรียนการสอน
-ในทุกๆ เย็น คุณครูจะ สรุปผลการเรียนการสอนรายวัน และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
-มีการประชุมสรุปผลรายวัน ในหลายรูปแบบ เช่น ตอนกลางวัน นั่งคุยหน้าอาคารเรียน / ช่วงกลางคืน 2 ทุ่ม- 3 ทุ่ม ประชุมคอนเฟอเรนซ์ ผ่านระบบ VROOM
-วันศุกร์ เวลา 15.00-18.00 น. คุณครูทุกคนออกไปแจกใบงาน แบบฝึก ของสัปดาห์หน้า ให้กับนักเรียนที่บ้านและตามจุดนัดหมายในหมู่บ้าน พร้อมกับรับแบบฝึก ใบงาน ของสัปดาห์นี้ที่นักเรียนทำเสร็จแล้วกลับมาตรวจ

ภาพกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน

 

ภาพกิจกรรมหลังการจัดการเรียนการสอน

ลงชื่อ
( นายพีรพงศ์ เวชภิรมย์ )
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ 0923591670
วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
( นายสมชาย พะโยม )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ 0819968009
วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑